Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2709

[error in script] (2012) بررسی میزان ‮‭PPD conversion‬ در اطرافیان بیماران مبتلا به سل در شهرستان بندرعباس از سال ‮‭۱۳۸۸‬ لغایت ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1170.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (343kB)

Abstract

زمینه و اهداف: باتوجه به اینکه بیماری سل همچنان یکی از مشکلات بزرگ بهداشتی کشورهای درحال توسعه به شمار میرود شناسایی عفونت جدید سل ازطریق ‮‭PPD conversion‬ برای شروع پروفیلاکسی دارویی جهت جلوگیری ازگسترش عفونت از اهمیت بالایی برخوردار است. آزمون ‮‭PPD‬ مثبت نشان دهنده این است که فرد قبلا به باسیل سل آلوده شده است. افرادی که درتماس بابیماران مبتلا به سل هستند بیشتر درمعرض عفونت سلی قرار دارند. ازطرفی افرادی که مبتلا به عفونت سلی میباشند بیشترین احتمال تبدیل عفونت سل به بیماری سل در ‮‭2‬ سال اول را دارند. اهمیت این مطالعه ازآن خاطر بود که تمام افراد در تماس نزدیک با فرد مسلول درخطر ابتلا به عفونت سلی هستند در نتیجه هدف ما دستیابی به اطلاعات آماری از این افراد در زمینه میزان کانورسیون و بروز موارد عفونی جدید و بدنبال آن لزوم اجرای برنامه درمان پروفیلاکسی برای تمام سنین نه تنها (اطفال کمتراز ‮‭6‬ سال) بود. روش کار: این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی بوده و نحوه بدست آوردن داده ها ابتدا با گردآوری افراد مشمول مطالعه ازبین همراهان مسلولین ارجاع شونده به مرکز سل و سپس انجام تست توبرکولین پوستی ‮‭TST - Tuberculin Skin Test(‬) یاهمان ‮‭Purified Protein Derivative( PPD‬) روی این افراد به همراه تکمیل فرم پرسشنامه درباره اطلاعات دموگرافیک وغیره‍ انجام گرفت. پس از رویت نتیجه تست این افراد آنهایی که منفی شده بود به مراجعات بعدی ‮‭6(‬ ماه تا یکسال بعد) جهت انجام مجدد تست توصیه شدند و آنهایی که مثبت یا ‮‭intermediate‬ بودند ازمطالعه خارج گردیدند. افراد تست منفی که در ادامه مطالعه شرکت داشتند درصورت مثبت شدن نتیجه تست در نوبت بعدی جزء دسته ‮‭PPD conversion‬ قرار گرفتند. جهت انجام تست از ویال حاوی محلول ‮‭PPD‬ به مقدار ‮‭0/1‬ میلی لیتر بااستفاده از سرنگ انسولین درناحیه داخل پروگزیمال ساعد و داخل - جلدی تزریق شد و پس از ‮‭48‬ تا ‮‭72‬ ساعت اززمان تزریق‍ نتیجه تست با اندازه گیری اندوراسیون محل تزریق خوانده وثبت گردید. نتایج (یافته ها): ازبین ‮‭411‬ نفر مورد مطالعه (همراهان مسلول) ‮‭131‬ نفر برای غربالگری نوبت دوم حاضر شدند که از بین این ‮‭131‬ نفر در‮‭20‬ مورد ( ‮‭PPD conversion ) 15.3‬ بروز یافت. اکثریت ‮‭20‬ نفر اخیر را جنسیت مونث با‮‭11‬ نفر ( ‮‭55‬) تشکیل میدادند. بیشترین گروه سنی دربین افراد با کانورسیون ‮‭PPD‬ گروه بالای ‮‭40‬ سال با‮‭6‬ نفر ( ‮‭30‬) بودند. میانگین سنی ‮‭20‬ نفر دچار کانورسیون‮‭PPD‬، ‮‭19.30‬ ـ+ ‮‭25‬ بدست آمد. برحسب ملیت میان ‮‭20‬ نفر فوق همگی ( ‮‭100‬) ملیت ایرانی داشتند. بعلاوه درهمین ‮‭20‬ نفر بیشترین گروه شغلی متعلق به دوگروه محصل و خانه دار هرکدام به طور مجزا با‮‭6‬ نفر ( ‮‭30‬) بود. همچنین دراین ‮‭20‬ نفر مذکور ‮‭19‬ نفر ‮‭) 95(‬ سابقه مصرف سیگار منفی بیان نمودند و از لحاظ مدت تماس با فرد مسلول) انواع ‮‭Close contact(‬ بیشترین تعداد با‮‭12‬ نفر ( ‮‭60‬) جز و گروه اول - دریک منزل با مسلول زندگی میکردند و در ارتباط حداکثر با بیمار بودند - قرارداشتند. براساس سابقه بیماری زمینه ای بین این متغیر و کانورسیون ‮‭PPD‬، تفاوت معنی داری در میزان بروز کانورسیون مشاهده نشد. بر حسب نوع سل فرد مسلول خانواده اکثریت افراد درگروه سل ریوی با ‮‭13‬ نفر ( ‮‭65‬) بودند. بر حسب زمان تشخیص بیماری فرد مسلول خانواده از هنگام شروع علائم در بین ‮‭20‬ نفر بیشترین افراد با‮‭14‬ نفر ( ‮‭70‬) کمتر تا مساوی ‮‭3‬ ماه اشاره کردند. نهایتا دربین ‮‭131‬ نفر‮‭129‬ نفر عاری از اعتیاد به مواد مخدربیان میکردند و صرفا‮‭2‬ نفرمورد اعتیاد مثبت باقی ماند که همین ‮‭2‬ نفر ( ‮‭10‬) از بین ‮‭20‬ نفر تنها موارد کانورسیون ‮‭PPD‬ با سابقه اعتیاد مثبت بودند. نتیجه گیری: باتوجه به نتایج تحلیلی - آماری در میان متغیرهای بررسی شده درارتباط با وجود تفاوت درمیزان بروز کانورسیون ‮‭PPD‬ متغیرهای سن، جنس، جنسیت، شغل ملیت، نوع سل مسلول خانواده، مصرف سیگار، مدت مواجهه با فرد مسلول ‮‭Close contact Type(‬)، زمان تشخیص بیماری ازهنگام شروع علائم و سابقه بیماری زمینه ای تفاوت معناداری نشان ندادند به غیر از داشتن سابقه اعتیاد به مواد مخدر که ممکن است این دسته مورد کانورژن، یا خود جزء افراد پرخطر بودند یا درتماس با افراد پرخطر و مورد ‮‭TB‬ بودند که باعث افزایش بروز کانورژن دراینها شده است. با توجه به تعداد بسیار اندک افراد دچار اعتیاد در این مطالعه این نتیجه قابل اکتفا نیست و نیاز به بررسی های بیشتر با جمعیت بیشتر است. درمطالعه ما مطابق انتظار همراهان در تماس با مسلول ریوی اکثریت موارد کانورتر را تشکیل دادند. البته ازآنجایی که فراوانی بروز کانورژن دربین همراهان مسلول خارج ریوی قابل توجه بود لذا توصیه می شود در مورد همراهان مسلولین خارج - ریوی نیز از نظر ‮‭TB‬ بررسی صورت گیرد. در مورد متغیر سن میتوان توصیه کرد علاوه بر اجرای برنامه پروفیلاکسی دارویی برای اطفال کمتر مساوی ‮‭6‬ سال، برای تمام سنین بالای ‮‭6‬ سال نیز این برنامه انجام شود. ازآنجایی که اندازه جمعیت درگروه های مختلف اندک بود نتیجه تحلیل معنادار به دست نیامده مخصوصا درمتغیر نوع ‮‭Close contact‬ ولی مشاهده میشود که گروه های با تماس نزدیکتر شانس ‮‭PPD conversion‬ بیشتری داشتند. تعداد ‮‭180‬ نفر ‮‭PPD‬ مثبت و ‮‭47‬ نفر ‮‭intermediate‬ و در مجموع ‮‭55.2‬ جمعیت در نوبت اول غربالگری نشان دهنده ری اکتیویتی نسبت به عامل سل در طی تماسهای اخیر است نه حاصل از گذشته. در نتیجه جهت مقابله با انتشار سل باید راهکارهایی برای کنترل این انتشار (طی تماس اخیر همراهان) اتخاذ گردد تا به بهره بری بهتری از درمان پروفیلاکسی برسیم.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کانورسیون ‮‭PPD‬ سل همراهان تماس نزدیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
داوودیان, پریوشUNSPECIFIED
Subjects: infectious diseases
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2709

Actions (login required)

View Item View Item