Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2708

[error in script] (2016) بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران سرپائی مراجعه کننده به درمانگاههای داخلی بیمارستان شهید محمدی نسبت به همراهان سالم آنها. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1169.jpg

Download (322kB) | Preview

Abstract

خواب یک فرآیند زیستی فعال است که بخش مهمی از زندگی هر فرد محسوب می شود. بسیاری از بیماری های جسمی می توانند باعث اختلالات خواب شوند که معمولا با اشکال در به خواب رفتن یا تداوم خواب همراه اند. بیماری ها یی که سبب درد وناراحتی می شوند یا اختلالات متابولیک ایجاد می کنند میتوانند روی الگوی خواب شبانه روزی اثر منفی داشته باشند. به خصوص بیماری های سیستم تنفسی، قلبی-عروقی، گوارشی و نورولوژیک. مطالعه حاضر به بررسی فراوانی اختلالات خواب در بیماران داخلی مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهیدمحمدی نسبت به همراهان آنها پرداخته است روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. گروه بیماربه طورتصادفی ازافرادی انتخاب گردید که به درمانگاه های داخلی ‮‭6(‬ درمانگاه شامل: ریه، گوارش، نفرولوژی، روماتولوژی خون و غدد) بیمارستان شهید محمدی مراجعه نموده‌اند. برای سهولت مقایسه ازهردرمانگاه ‮‭25‬ نفر انتخاب شده است. گروه شاهد بطور تصادفی ازهمراهان سالم بیماران انتخاب گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات یک پرسشنامه ‮‭3‬ قسمتی، شامل اطلاعات دموگرافیک (سن جنس ...)، سؤالات مربوط به شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ ‮‭PSQI(‬)، پرسش نامه اختلالات خواب آلودگی اپوورث ‮‭ESS(‬) بوده است که داده ها پس از جمع آوری به نرم افزار‮‭SPSS‬ انتقال یافته ومورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج: دراین مطالعه اختلالات خواب رادردوگروه سالم وبیماربررسی کردیم. زیر مقیاس های کیفیت خواب را دردوگروه مقایسه نمودیم. نتایج نشان داد بین دوگروه هم به لحاظ کیفیت خواب‮‭P-VALUE=0/04( -)P‬) و هم به لحاظ خواب آلودگی روزانه ‮‭P-VALUE=0/001(‬) تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین دراین مطالعه به بررسی شاخص کیفیت خواب وخواب آلودگی روزانه براساس متغیرهای دموگرافیک دردوگروه پرداختیم بحث ونتیجه گیری :یافته های ما نشان داد بیماری های جسمی و هر شرایطی که درد یا ناراحتی ایجاد کند، میتواند موجب بی خوابی شود نتایج حاصل می تواند به شناخت ، آموزش، اهمیت درمان واداره بیمارانی که اختلال خواب همراه با مشکل جسمی دارند کمک کند.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کیفیت خواب - بی خوابی - بیماری جسمی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2708

Actions (login required)

View Item View Item