Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

بررسی فراوانی ژن هايدر انتروکوك هاي مقاوم به ونکومایسین جدا شده vanB و vanAژن هاي از نمونه هاي کلینیکی بیمارستان شهید محمدي بندرعباس

(1392) بررسی فراوانی ژن هايدر انتروکوك هاي مقاوم به ونکومایسین جدا شده vanB و vanAژن هاي از نمونه هاي کلینیکی بیمارستان شهید محمدي بندرعباس. مجله دنیاي میکروب ها.

[img]
Preview
Text
Dr Javadpour.pdf

Download (412kB) | Preview

Abstract

سابقه و هد : ف انتروکوك هاب ه صورت فلور نرمال در دستگاه گوارش انسان و بسیاري از پستانداران وجود دارند . امروزه افزایش شیوع انتروکوك هاي مقاوم به ونکومایسین در بیمارستان هاي سراسر جهان یک مشکل مهم به شمار می آید . این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع سویه هاي انتروکوك، الگوي مقاومت به آنتی بیوتیک و نیز تعیین مهم ترین ژن هاي ایجاد کننده مقاومت به در نمونه هاي بالینی انجام شده است. (vanB و vanA) ونکومایسین مواد و روش ها : این پژوهش به صورت مقطعی -توصیفی بر روي 54 نمونه انتروکوك جمع آوري شده از نمونه هاي بالینی (ادرار، زخم، خون و مایع آسیت ) بیماران بستري در بیمارستان شهید محمدي بندرعباس انجام پذیرفت . به منظور شناسایی گونه استفاده شد . حساسیت آنتی بیوتیکی به کمک روش دیسک دیفیوژن RapID STR System هاي مختلف انتروکوك از کیت و به منظور شناسایی ژن E-Test ونکومایسین از روش MIC مورد بررسی قرار گرفت . براي اندازه گیري CLSI کربی-بائر و معیار چندگانه استفاده گردید. PCR از تکنیک vanB و vanA هاي 5%) به / 18 %) به گونه فیسیوم، 3 سویه ( 55 / 70 %) به گونه فیکالیس، 10 سویه ( 50 / یافته ها : از 54 جدایه انتروکوك 38 سویه ( 40 1%) به هر کدام از گونه هاي موندتی، دورانس و آویوم تعلق داشتند . بیشترین مقاومت سویه هاي / گونه هیرا و یک سویه ( 85 انتروکوك نسبت به آنتی بیوتیک هاي جنتامایسین و سفالکسین و کمترین مقاومت را نسبت به لاینزولید نشان دادند . در مجموع %15/38 حاوي ژن ،vanA 69 % از سویه هاي مقاوم، داراي ژن / 13 مورد ) از سویه ها به ونکومایسین مقاوم بودند . 23 ) %24/10 15 % نیز هر دو ژن را داشتند. / و 38 vanB نتیجه گیري : با توجه به فراوانی بالاي سویه هاي انتروکوك مقاوم به ونکومایسین، ضرورت کاربرد اقدامات کنترلی و پیشگیرانه وجود دارد. همچنین به منظور تجویز مناسب آنتی بیوتیک، انجام آزمون آنتی بیوگرام براي هر بیمار قبل از درمان پیشنهاد می گردد.

Item Type: Article
Keywords: .E-test ،vanB ژن ،vanA انتروکوك هاي مقاوم به ونکومایسین، ژن
Subjects: bacteriology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Molecular Medicine Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2705

Actions (login required)

View Item View Item