Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

جداسازي و شناسایی مولکولی باکتري هاي تولید کنندهپاراژیناز از خلیج فارس -L

(1392) جداسازي و شناسایی مولکولی باکتري هاي تولید کنندهپاراژیناز از خلیج فارس -L. مجله دنیاي میکروب ها.

[img]
Preview
Text
Dr Javadpour &Dr.KMZ.pdf

Download (441kB) | Preview

Abstract

: سابقه و هدف آنزیم در بسیاري از جانوران و میکروارگانیسم ها وجود دارد . با این وجود باکتري ها منبع مناسبی براي استخراج این آنزیم به شمار آسپاراژیناز از خلیج فارس انجام شد. -L می روند. این مطالعه با هدف جداسازي و شناسایی مولکولی باکتري هاي تولید کننده مواد و روش ها : در مطالعه تجربی حاضر از نمونه هاي آب و رسوبات خلیج فارس نمونه گیري به عمل آمد . به منظور غربالگري استفاده گردید . پس از تهیه عصاره خام، میزان فعالیت آنزیم با روش M آسپاراژیناز از محیط کشت 9 -L باکتري هاي تولید کننده و تعیین توالی ژن PCR رنگ سنجی تعیین شد . 13 سویه که داراي بیشترین فعالیت آنزیمی بودند، انتخاب و با روش 16 شناسایی گردیدند. S rRNA یافتهدر مجموع 181 کلنی از نمونه هاي مورد بررسی جداسازي گردید . از این میان 57 کلنی توانایی تولید آنزیم 16 ن شان داد که از مجموع 13 باکتري با بیشترین فعالیت آنزیمی، 8 سویه S rRNA آسپاراژیناز را داشتند . آنالیز توالی ژن -L ،(%7/ 15 %) سودوموناس و 1 سویه به هر کدام از جنس هاي زوبللا ( 7 / %61/5 ) متعلق به جنس باسیلوس، دو سویه ( 4 ) 0/07 ) و IU) کمترین فعالیت آنزیمی PG_ 7%) تعلق داشت . همچنین اسینتوباکتر سویه 14 / 7%)، و اسنیتوباکتر ( 7 / اوشنیموناس ( 7 6/1 ) را دارا بودند. IU) بیشترین فعالیت آنزیمی PG_ سودوموناس سویه 01 آسپاراژیناز می باشند . از فعالیت بالاي سودوموناس -L نتیجه گیري : ب اکتري هاي جدا شده از خلیج فارس منبع بالقوه اي از آسپاراژیناز توسط جنس -L می توان به منظور تولید این آنزیم استفاده نمود . مطالعه حاضر، اولین گزارش تولید PG_ سویه 01 زوبللا می باشد

Item Type: Article
Keywords: ، خلیج فارس. S rRNA ، آسپاراژیناز -L واژگان کلیدي:
Subjects: bacteriology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Molecular Medicine Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2704

Actions (login required)

View Item View Item