Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2694

[error in script] (2012) مقایسه هوش هیجانی مردان معتاد عضو انجمن‌های معتادان گمنام با مردان معتاد غیر عضو مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهرستان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1165.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (330kB)

Abstract

یان مساله: اعتیاد یک بیماری زیستی - روانی - اجتماعی است که سیر روز افزونی در میان جوانان و نوجوانان داشته است. پژوهش ها نشان داده که عملکرد شناختی و سطح هوش (از جمله هوش هیجانی) اغلب این افراد پایین تر از میانگین است. بررسی فاکتور های هیجانی و شناختی مرتبط با این اختلال می تواند در ایجاد شیوه های درمان کارآمدتر روان شناختی و پیشگیری از عود این بیماری موثر باشد. یکی از برنامه های موفق در کمک به درمان بیماران معتاد، جلسات خود یاری ارائه شده توسط سازمان غیر انتفاعی انجمن معتادان گمنام بوده است. هدف اصلی: هدف از این مطالعه مقایسه ی هوش هیجانی افراد عضو انجمن معتادان گمنام با گروه کنترل بود. روش اجرا: این مطالعه ی علی مقایسه‌ای (گذشته نگر) در سال ‮‭1392‬ در شهرستان بندرعباس صورت گرفت. نمونه‌ها شامل ‮‭180‬ نفر معتاد به مواد مخدر عضو در انجمن معتادان گمنام و ‮‭193‬ نفر افراد معتاد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد بودند که به ترتیب به شیوه‌ی نمونه گیری خوشه‌ای و در دسترس انتخاب و فرم رضایت و پرسشنامه های خود گزارشی هوش هیجانی شات و اطلاعات دموگرافیک را پر کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS 16‬ بر اساس آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس عاملی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. نتایج: تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین هوش هیجانی معتادان گروه ‮‭NA‬ از گروه کنترل بالاتر است. این تفاوت با مقدار‮‭T=3/36‬ ، در سطح آلفای ‮‭p>0.05( 0/01‬) معنی‌دار به دست آمد. اما بررسی کنش متقابل نوع گروه (معتاد گمنام و گروه کنترل) و متغیر های وضعیت تاهل، تحصیلات و سن بر هوش هیجانی با استفاده ازآزمون واریانس عاملی معنی دار نبود ‮‭.)p<0.05(‬ نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین هوش هیجانی و مدت عضویت در گروه ‮‭NA‬ با مقدار همبستگی ‮‭0/11‬، در سطح ‮‭0/12‬ رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: شرکت در انجمن معتادان گمنام با هوش هیجانی بالاتری همراه بود اما ارتباطی بین این هوش با سطح تحصیلات، سن و وضعیت تاهل مشاهده نشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: -
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2694

Actions (login required)

View Item View Item