Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2661

[error in script] (2016) بررسی شیوع فشار خون بالا در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭94‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1373.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (261kB)

Abstract

فشارخون بالا یکی از مهمترین مشکلات بهداشت عمومی در دنیا می باشد که تقریبا بیش از یک میلیارد انسان را در سطح جهان درگیر کرده است. فشار خون بالا یک بیماری شایع، بدون علامت و به آسانی قابل ردیابی و معمولا بسادگی قابل درمان است که در صورت عدم درمان اغلب به عوارض مرگبار در سیستم قلب و عروق و دیگر ارگانهای بدن منتهی می شود. هدف: تعیین شیوع فشارخون بالا در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس در سال ‮‭94‬ موادوروشها: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد ‮‭124‬ نفر از بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی بندرعباس که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند، فشار خون از دست راست و در حالت نشسته دو بار و به فاصله ده دقیقه اندازه گیری و میانگین فشارخون محاسبه گردید، هیپرتانسیون در صورت بالاتر بودن فشار سیستولیک از ‮‭140‬ میلیمتر جیوه ویافشاردیاستوک از ‮‭90‬ میلیمتر جیوه در دوبار اندازه گیری تعریف شد. میانگین فشارخون و دیگر اطلاعات که شامل سن و جنسیت بیمار و همچنین مصرف یا عدم مصرف سیگار و الکل، فعالیت بدنی و سابقه بیماریهای قلبی خانوادگی، قد و وزن بیمار اندازه گیری شده ومیزان ‮‭BMI‬ محاسبه گردید و در فرم ثبت شدند. پس از تکمیل فرمها، داده ها جمع آوری و اطلاعات در نرم افزار ‮‭SPSS‬ ورژن ‮‭19‬ وارد شد و اطلاعات توسط آمار توصیفی ( میانگین، درصد،...) وآزمون های ‮‭t‬ مستقل وآنالیز واریانس یکطرفه مورد بررسی قرار گرفت . یافته ها : در کل تعداد ‮‭124‬ نفر بیمار مورد مطالعه قرار گرفته اند که تعداد ‮‭66‬ نفر معادل ‮‭5302‬ درصد از این افراد مرد و ‮‭58‬ نفر معادل ‮‭46.8‬ درصد زن می باشند، ‮‭24‬ نفر دارای فشار خون بالا بوده اند که فراوانی کلی هایپرتانسیون معادل ‮‭1904‬ افراد مراجعه کننده می باشد. میانگین فشار خون سیستولیک ‮‭125.46+-1307‬ و میانگین فشار خون دیاستوک ‮‭81.99+-7073‬ بود. میانگین سن بیماران مورد مطالعه‮‭37.371+-11.29‬ ب‌ود که کمترین سن ‮‭17‬ سال و بیشترین سن ‮‭70‬ سال بود، در این میان ‮‭17‬ نفر معادل ‮‭13.7‬ مصرف کننده سیگار و‮‭5‬ نفر معادل ‮‭4‬ مصرف کننده الکل بودند و ‮‭72‬ نفر معادل ‮‭58.1‬ دارای فعالیت بدنی و ‮‭41‬ نفر معادل ‮‭33.1‬ دارای تاریخچه بیماری قلبی خانوادگی بودند، میانگین ‮‭BMI‬ بیماران مورد مطالعه ‮‭25.61 +-5.124‬ ب‌ود ک‌ه کمترین میزان ‮‭BMI‬ معادل ‮‭15.24‬ و بیشترین میزان ‮‭73‬،‮‭37‬ بود. بین سن و فشار خون بالا ارتباط معنی دار مشاهده شد ‮‭p>0.001(‬)، بین جنسیت افراد و فشار خون بالا ارتباط معنی دار مشاهده شد‮‭p=0.0017(‬)، بین ‮‭BMI‬ وفشار خون بالا ارتباط معنی داری مشاهده شد‮‭p=0.004(‬)، ولی بین فشارخون بالا ومصرف سیگار،الکل،فعالیت بدنی و تاریخچه بیمارقلبی خانوادگی ارتباط مشاهده نشد. نتیجه گیری : فشار خون در جمعیت مورد مطالعه تقریبامعادل یک پنجم افراد بود و تعداد قابل توجهی از بیماران با فشار خون بالا از بیماری خود آگاهی نداشتند و یا دارای فشار خون کنترل شده نبودند، چاقی یکی از مهمترین عوامل خطر در ابتلا به فشار خون بالا می باشد و برنامه ای جهت آگاهی رسانی در مورد اهمیت کنترل فشار خون و چاقی و هم چنین داشتن رژیم غذایی مناسب و فعالیت ورزشی جهت جلوگیری از افزایش این بیماری ضروری می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: فشارخون،دندانپزشکی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسینی, نسیمUNSPECIFIED
Subjects: medical Dental
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Dental > Department of Oral Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2661

Actions (login required)

View Item View Item