Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2623

[error in script] (2013) مقایسه تاثیر دو روش پارامدین و مدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی نخاعی در اعمال جراحی سزارین. پایان نامه مقطع PhD.

[img]
Preview
Image
1291.jpg

Download (303kB) | Preview

Abstract

مقدمه: بیحسی نخاعی یکی از معمولترین روش های بیحسی عمل سزارین است که معمولا با دو تکنیک مدین و پارامدین انجام می شود. یکی از شایعترین عوارض این روش سردرد پس از سوراخ شدن دورا است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش مدین و پارامدین بر میزان بروز سردرد پس از بیحسی داخل نخاعی در عمل جراحی سزارین است. روش کار: این کارآزمایی بالینی دو سو کور در سال ‮‭1392‬ بر روی ‮‭150‬ زن باردار ‮‭15-45‬ ساله با ‮‭ASA‬ ‮‭1‬ و ‮‭2‬ که جهت انجام سزارین الکتیو به بیمارستان شریعتی بندرعباس مراجعه کرده بودند انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند که در گروه اول بیحسی نخاعی با تکنیک مدین و در گروه دوم با تکنیک پارامدین انجام شد. علایم حیاتی قبل از بیحسی و سپس در دقایق ‮‭1,3,5‬ و ‮‭10‬ و بعد از بیحسی ثبت گردید. داده های مربوط به سردرد بیماران در روزهای ‮‭1,2,3‬ و ‮‭7‬ پس از عمل جمع آوری شد. بروز تهوع و استفراغ ‮‭3‬ میزان مصرف افدرین و آتروپین، علایم حیاتی، مدت زمان ریکاوری، زمان خروج از بستر و ترخیص از بیمارستان نیز جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ و تستهای ‮‭Chi- square T-test‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. ‮‭0.05<P value‬ معنی دار تلقی گردید. نتایج: بیماران دو گروه از نظر سن ‮‭3‬ وزن و ‮‭BMI‬ تقریبا یکسان بودند.‮‭.)P<0/05(‬ در روزهای اول ‮‭3‬ دوم و سوم پس از عمل اختلاف معنی داری از نظر بروز سردرد بین دو گروه مشاهده نشد اما در روز هفتم پس از بیحسی میزان سردرد در گروه مدین ‮‭P>0/05(‬) به صورت قابل توجهی کمتر بود. میزان هیپوتانسیون، برادیکاردی، مصرف افدرین و آتروپین بین دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. در بیماران گروه مدین میزان تهوع و استفراغ به صورت قابل توجهی بیشتر از بیماران گروه دیگر بود. همچنین مدت زمان خروج از ریکاوری، خروج از بستر و زمان ترخیص از بیمارستان در دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بروز سردرد پس از سوراخ شدن دورا ‮‭1‬ هفته پس از بیحسی نخاعی در تکنیک پارامدین بیش از مدین است اما باید در نظر داشت‍ که همچنان تکنیک پارامدین برای بیمارانی که نمی‌توانند در وضعیت مناسبی قرار گیرند مفید است. به هر حال پیشنهاد می شود که مطالعات بیشتری در این زمینه انجام شود و علاوه بر سردرد، میزان رضایت کلی بیماران از دو روش و همچنین ریسک فاکتورهای سردرد پس از بیحسی نخاعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. واژگان کلیدی: سردرد پس از سوراخ شدن دورا مدین پارامدین

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: پارامدین و مدین بر میزان بروز سردرد
Supervisor:
Supervisor NameEmail
جری نشین, هاشمUNSPECIFIED
کاشانی, سعیدUNSPECIFIED
Subjects: anesthesia
general surgery
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Anesthesiology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2623

Actions (login required)

View Item View Item