Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2610

[error in script] (2016) مقایسه کیفیت زندگی افراد بارور و نابارور در استان هرمزگان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1350.jpg

Download (240kB) | Preview

Abstract

ناباروری به عنوان یک نقص جسمی می تواند فاکتوری موثر بر کیفیت زندگی این افراد باشد، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی افراد نابارور و بارور در استان هرمزگان می باشد. روش کار: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی بود، در سال ‮‭1393‬ و ‮‭1394‬ دراستان هرمزگان انجام شد، تعداد ‮‭80‬ نفر، در هر گروه ‮‭40‬ نفر به صورت در دسترس وارد مطالعه شدند، داد ها با استفاده از پرسشنامه ‮‭WHOQOL‬ جمع آوری شد شرایط ورود به مطالعه: افراد نابارور استان هرمزگان مراجعه کننده به تنها مرکز ناباروری در استان در بیمارستان ام لیلا؛ از شرکت در پژوهش رضایت داشتند. بیمارانی که پرسش نامه را کامل نکرده بودند یا مشکلات روانپزشکی داشتند از پژوهش حذف شدند. جهت توصیف داده ها از آماره های توصیفی و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری توصیفی ‮‭Kolmogorov -Smirnov ,Mann-Whitney, t-test, chi-Square‬ استفاده شد. یافته ها: میانگین سنی بیماران شرکت کننده در مطالعه نیز‮‭32.02 -+ 4.23‬سال بوده است و همچنین در بین دو گروه از توزیع سنی تفاوت معناداری وجود ندارد .‮‭p=0.111(‬) آنالیز آماری نشان می دهد که در بین دو گروه از نظر کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود ندارد ‮‭.)p=0.103(‬ بین دو گروه از نظر نگرش در مورد کیفیت زندگی ‮‭p=0.387(‬) میزان رضایت از سلامت جسمی ‮‭p=0.013(‬) حیطه جسمی ‮‭p=0.503(‬) روابط اجتماعی ‮‭p=0.287(‬) حیطه محیطی ‮‭p=0.672(‬) تفاوت معناداری وجود نداشت. در حالی که از نظر حیطه روانشناختی تفاوت معناداری وجود داشت‮‭p=0.003(‬)، به گونه ای که این میزان در گروه کنترل به طور معناداری از گروه مورد بیشتر بود. بحث: بین کیفیت زندگی در دو گروه افراد بارور و نابارو تفاوت معناداری وجود ندارد و انجام مطالعات بیشتر با رفع نواقص موجود پیشنهاد می شود. کلمات کلیدی: کیفیت زندگی، ناباروری، هرمزگان

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کیفیت زندگی، ناباروری، هرمزگان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اوژند, دلانUNSPECIFIED
Subjects: research
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2610

Actions (login required)

View Item View Item