Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2608

[error in script] (1388) بررسی مقایسه‌ای یافته‌های اندوسکوپی خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران معتاد به تریاک با افراد غیر معتاد و میزان پاسخ به درمان در نمای اندوسکوپی بعد از ‮‭۶‬ هفته درمان با مپرازول. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
968.JPG

Download (220kB) | Preview

Abstract

بررسی مقایسه‌ای یافته‌های اندوسکوپی خونریزی گوارشی فوقانی در بیماران معتاد به تریاک خوراکی با افراد غیر معتاد، و میزان پاسخ به درمان در نمای اندوسکوپی بعد از ‮‭۶‬ هفته درمان با امپرازول مقدمه: خونریزی دستگاه فوقانی یک اورژانس پزشکی است و زخم‌های گوارشی شایعترین علت خونریزی دستگاه فوقانی می‌باشند. هدف از این مطالعه، بررسی اثر اپیوم خوراکی بر روی خونریزی گوارشی فوقانی و میزان پاسخ به درمان با امپرازول در بیماران معتاد مراجعه کننده به درمانگاه اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس است. مواد و روش‌ها: در این مطالعه مورد شاهدی ‮‭۱۰۰‬ نفر از بیماران مبتلا به خونریزی گوارشی فوقانی مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ‮‭۵۰‬ نفر در گروه مورد به عنوان گروه معتاد به اپیوم خوراکی و ‮‭۵۰‬ نفر در گروه غیر معتاد قرار گرفتند. ابتدا سوالاتی از قبیل سن، مصرف الکل، میزان، مقدار و مدت مصرف ‮‭opium‬ یا عدم مصرف ‮‭opium‬ و بیماری زمینه‌ای پرسیده شد. همه بیماران تحت اندوسکوپی قرار گرفتند و درمان با امپرازول به صورت ‮‭۲۰‬ میلی گرم دو بار در روز برای همه بیماران ‮‭۶‬ هفته بعد از شروع درمان بیماران مجددا اندوسکوپی شدند و از نظر پاسخ به درمان ارزسیابی شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭spss-16‬ آمار توصیفی و آموزن آماری کای اسکونر استفاده شد. سطح معنی داری ‮‭۰/۰۵‬ در نظر گرفته شد. نتایج: در این مطالعه مورد شاهدی ‮‭۱۰۰‬ نفر از بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد ‮‭۵۰‬ نفر در گروه مورد به عنوان گروه معتاد به اپیوم و ‮‭۵۰‬ نفر در گروه غیر معتاد قرار گرفتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه مورد ‮‭۱۴/۱۴‬+-‮‭۵۳/۴۶‬ سال و در گروه شاهد ‮‭۱۷/۶‬+-‮‭۴۵/۴۶‬ سال بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود‮‭.)P>0/05(‬ اندازه زخم، محل زخم، تعداد زخم‌ها و ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری در گروه معتاد به طور معنی‌داری بیشتر از گروه کنترل بود ‮‭.)P>0/05(‬ افراد مورد مطالعه در گروه غیر معتاد نسبت به گروه معتاد به طور معنی‌داری پاسخ به درمان بهتری داشتند. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که اپیوم خوراکی می‌تواند بر روی نمای آندوسکوپی و میزان پاسخ به درمان تاثیر منفی باشد. بیماران با خونریزی گوارشی فوقانی باید در اولین فرصت تحت اندوسکوپی قرار بگیرند و بررسی از نظر ابتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری انجام شود. برنامه‌های آموزشی مدون از طریق رسانه‌های گروهی در جهت جلوگیری از مصرف اپیوم خوراکی در جامعه باید صورت گیرد. با توجه به محدود بودن مطالعات در این زمینه انجام مطالعات آینده نگر با حجم نمونه بیشتر را توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: خونریزی گوارشی فوقانی، اپیوم خوراکی، اندوسکوپی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: خونریزی گوارشی فوقانی، اپیوم خوراکی، اندوسکوپی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مسعودی, محسنUNSPECIFIED
Subjects: internal medicine
gastroenclogy
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2608

Actions (login required)

View Item View Item