Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2600

[error in script] (2015) بررسی بیان ژنهای ‮‭Drosha‬ و ‮‭Dicer‬ در بیماران مبتلا به سرطان پستان. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1346.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (266kB)

Abstract

کاهش کلی بیان ‮‭microRNA )miRNA(‬ ها به عنوان یکی از عوامل درگیر در بروز بسیاری از بدخیمی مطرح می‌باشد. نقص در مسیر پردازش ‮‭miRNA‬ ها یکی از مکانیسم‌های دخیل در کاهش بیان کلی ‮‭miRNA‬ هامی باشد. ‮‭Dicer‬ و ‮‭Drosha‬ اصلی ترین آنزیم های این مسیر پردازش هستند که تغییر بیان آنها به عنوان مکانیسم احتمالی عامل تغییرات ‮‭miRNA‬ ها در بدخیمی ها پیشنهاد شده است با این حال تغییرات بیان این دو ژن در سرطان پستان مجاری مهاجم به خوبی مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف: این مطالعه با هدف بررسی تغییرات بیان ژنهای ‮‭Drosha‬ و ‮‭Dicer‬ در نمونه های بافتی پیرامونی مبتلا به سرطان پستان مجاری مهاجم به انجام رسید. علاوه بر این همراهی و همبستگی میان تغییرات بیان این دو ژن و پارامترهای پاتولوژیکی، شامل سن بیمار، درجه هیستوپاتولوژیکی تومور و وضعیت متاستازی تومور به گروه های لنفاوی مورد بررسی قرار گرفت. روش کار: بررسی بیان ژنهای ‮‭Drosha‬ و ‮‭Dicer‬ در سطح در نونه های بافتی توموری و غیر توموری ‮‭70‬ بیمار مبتلا به سرطان پستان مجاری مهاجم با استفاده از روش ‮‭Real Time PCR‬ به انجام رسید. به منظور آنالیزهای آماری داده ها، از نرم افزار استفاده گردید. سطح معنی داری در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج: این مطالعه نشان داد که بیان ژن های ‮‭Drosha‬ و ‮‭Dicer‬ به ترتیب در ‮‭52/8‬ و ‮‭51/4‬ درصد از نمونه های سرطانی در مقایسه با بافت پیرامونی آنها کاهش می‌یابد با این وجود، کاهش بیان مشاهده شده از لحاظ آماری معنی دار نبود ‮‭.)P<0/05(‬ علاوه بر این، تغییرات بیان ژن های مورد مطالعه با ویژگی پاتولوژیکی بیماران همراهی و همبستگی معنی داری نشان نداد ‮‭.)P<0/05(‬ نتیجه گیری: نتایج ما مدرک دیگری در تایید این فرضیه که، بیان ژن های ‮‭Dicer‬ و ‮‭Drosha‬ در بد خیمی هایی همچون سرطان پستان کاهش می یابد، فراهم ساخت. علاوه بر این، مطالعه پیشنهاد می‌کند که بیان کاهش یافته ‮‭Dicer‬ و ‮‭Drosha‬ ممکن است یکی از مکانیسم های زیر بنایی درگیر در پاتوژنز سرطان پستان مجاری مهاجم باشد. کلمات کلیدی: ‮‭miRNA‬،‮‭Droha‬ ،‮‭Dice‬ ، سرطان پستان مجاری مهاجم

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: ‭miRNA‬،‮‭Droha‬ ،‮‭Dice‬ ، سرطان پستان مجاری مهاجم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شکاری, محمدUNSPECIFIED
Subjects: genetic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Genetic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2600

Actions (login required)

View Item View Item