Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2598

[error in script] (2015) ارزیابی بیان ژن های ‮‭DGCR8‬ و ‮‭AGO2‬ در بیماران مبتلا به سرطان پستان. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1345.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (257kB)

Abstract

مطالعات بسیاری پیشنهاد کرده اند، محتوای کلی ‮‭miRNA‬ ها در انواع مختلفی از سرطان ها کاهش می‌بابد و اختلال در تنظیم بیان اجزاء پردازش ‮‭miRNA‬ ها، یک مکانیسم ممکن برای این پدیده است. اختلال در بیان ژنهای ‮‭DGCR8‬ و ‮‭AGO2‬ که فاکنتورهای کلیدی در بلوغ ‮‭miRNA‬ ها هستند، بعنوان دلیل ممکن بر تغییرات محتوای ‮‭miRNA‬، در سرطان‌های مختلف گزارش شده است. با این وجود هنوز هم تغییرات بیان این ژن ها در کارسنومای مجرایی مهاجم پستان به طور کامل بررسی نشده است. هدف: در این مطالعه، مقادیر بیان ژنهای ‮‭DGCR8‬ را در سطح ‮‭mRNA‬ در بیماران مبتلا به کارسنومای مجرای مهاجم پستان ارزیابی کنیم و همبستگی مقادیر بیان این ژنها را با پارامترهای بالینی - اسیب شناختی سنجیده شد. مواد و روشها: مقادیر بیان ژنهای ‮‭DGCR8‬ و ‮‭Ago2‬ در ‮‭70‬ نمونه ی بافتی کارسنومای مجرایی مهاجم پستان و بافتهای غیر سرطانی پیرامونی با استفاده از روش ‮‭Real-time PCR‬ ارزیابی شد. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که بیان ژن ‮‭DGCR8‬ در سطح ‮‭mRNA‬ در ‮‭68/66‬درصد از نمونه های سرطانی در مقایسه با بافتهای پیرامونی غیر توموری افزایش می بابد این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ‮‭.)P=0/0001(‬ بیان ژن ‮‭AGO2‬ در سطح ‮‭mRNA‬ در ‮‭54/28‬ از نمونه های توموری در مقایسه با بافت نرمال پیرامونی کاهش یافت در حالی که این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نبود ‮‭.)P=0/267(‬ همبستگی بین بیان ژن ‮‭DGCR8‬ یا ‮‭AGO2‬ با پارامترهای بالینی - آسیب شناختی وجود نداشت. نتیجه گیری: یافته های ما دلیل بیشتری برای حمایت از این فرضیه است که اختلال در بیان ژن های ‮‭DGCR8‬ و ‮‭AGo2‬ ممکن است نقش مهمی در پیشرفت سرطان پستان مجرایی مهاجم داشته باشد. بنابراین، این ژنها ممکن است در آینده بعنوان اهداف درمانی در استراتژی درمان سرطان پستان بکار برده شوند. واژگان کلیدی: ‮‭DGCR8,Ago2,miRNA‬, سرطان پستان مجرایی مهاجم

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: ‭DGCR8,Ago2,miRNA‬, سرطان پستان مجرایی مهاجم
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شکاری, محمدUNSPECIFIED
Subjects: genetic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Genetic
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2598

Actions (login required)

View Item View Item