Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2592

[error in script] (1388) بررسی علل موثر بر عدم تغذیه انحصاری با شیر مادر در شیر خواران کمتر از ‮‭۶‬ ماه بندرعباس (سال ‮‭۱۳۸۷‬). پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
962.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (220kB)

Abstract

مقدمه: شیر ماردر به تنهایی یکی از عوامل مهم برای رشد و تکامل مناسب در ‮‭4-6‬ ماه اول زندگی شیر خواران می‌باشد. دیده شده است که تغذیه انحصاری با شیر مادر برای سلامت نوزاد، مادر و جامعه مفید است. هدف از این مطالعه بررسی علل موثر بر عدم تغذیه ی انحصاری با شیر مادر در شیر خواران کمتر از ‮‭6‬ بندرعباس بود. روش کار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی ‮‭601‬ مادر که کودکان کمتر از ‮‭6‬ ماه داشتند انجام شد. داده‌ها با مصاحبه مستقیم و تکمیل پرسشنامه جمع‌آوری گردید. اطلاعات از قبیل سن مادر، تعداد حاملگی، تعداد فرزندان، وضعیت اشتغال مادر، میزان سواد مادر، میزان درآمد خانواده، سن شیز خوار، الگوی شیر دهی، نحوه آموزش مادر در دوره حاملگی و زایمان، تغذیه با کلستروم، نوع زایمان، نحوه هم اطاقی مادر و نوزاد ‮‭ROMING in(‬) و علل شروع تغذیه با غیر شیر مادر پرسیده و ثبت شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭spss-16‬ و آزمونهای آماری ‮‭T-test‬ و ‮‭chi-square test‬ استفاده شد. سطح معنی داری نیز ‮‭0/05‬ در نظر گرفته شد.نتایج: از ‮‭۶۰۱‬ زن مورد مطالعه ‮‭۱۰۴‬ نفر (‮‭۱۷/۳‬ درصد) از افراد تغذیه غیر انحصاری با شیر مادر و‮‭۸۲/۷‬ درصد بقیه تغذیه انحصاری با شیر مادر داشتند. میانگین سنی افراد مورد مطالعه ‮‭۶/۶‬+‮‭۲۸/۸۵‬ سال بود. در جمعیت مورد مطالعه ‮‭۶۲‬ درصد از افراد مورد مطالعه تحصیلات کمتر از دیپلم و ‮‭۲۴/۱‬ درصد از افراد دیپلم و ‮‭۱۳/۹‬ درصد تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند. دیده شد که داشتن مراقبت در بارداری در حین حاملگی می تواند ارتباط معناداری با نوع شیردهی داشته باشد ‮‭P>0/05(‬) ولی ارتباط معناداری بین نوع و مکان زایمان، نوع شغل، سطح تحصیلات، محل تولد فرزند و بیماری طی حاملگی با نوع شیردهی بدست نیامد. علل عدم شیردهی انحصاری از نظر مادران ‮‭۴۱/۰۳‬ درصد بیقرری کودک، ‮‭۲۰/۲‬ درصد توصیه اطرافیان ‮‭۱۸/۳‬ کافی نبودن شیر، ‮‭۷/۷‬ درصد وزن نگرفتن کودک و ‮‭۷/۷‬ درصد مشغله کاری ذکر شد. نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که بی قراری کودک، توصیه اطرافیان و تصور ناکافی بودن شیر مادر شایعترین دلایل مصرف شیر خشک است. برنامه های آموزشی مدون از طریق رسانه های گروهی در جهت افزایش تغذیه انحصاری با شیر مادر در جامعه باید صورت گیرد. واژگان کلیدی: شیرمادر، تغذیه انحصاری با شیر مادر ، شیرخشک

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: شیرمادر، تغذیه انحصاری با شیر مادر ، شیرخشک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صفدریان, فاطمهUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2592

Actions (login required)

View Item View Item