Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2590

[error in script] (1388) مقایسه روش مراقبت کانگرویی با روش مراقبت رایج (انکوباتور) نوزادان نارس در تسریع کسب شاخص‌های ترخیص در بخش نوزادان. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
961.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (225kB)

Abstract

سابقه و هدف:مراقبت مادر کانگرویی ‮‭KMC(‬)اولین بار توسط دکتر ادگار ری و دکتر هکتور مارتینز در سال ‮‭۱۹۷۸‬ در بوگوتای کلمبیا برای مراقبت از نوزادان با وزن تولد کم استفاده شد. کلمه مراقبت کانگرویی از شباهت با حیوانات کیسه دار گرفته شده است. مراقبت مادر کانگرویی گام موثری است در جهت اینکه نوزادان نارس ،تحریکات خشن روتین بخشهای نوزادان شلوغ و پرازدحام را تجربه نکنند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ی تاثیر روش مراقبت کانگرویی با مراقبت رایج (انکوباتور) در نوزادان نارس بخش نوزادان انجام شده است. روش اجرا: این مطالعه به روش کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس از اردیبهشت سال ‮‭۱۳۸۷‬ لغایت شهریور سال ‮‭۱۳۸۸‬ در طول مدت ‮‭۱۷‬ ماه انجام شده است. تعداد ‮‭۴۰‬ نوزاد نارس با وزن تولد کمتر از ‮‭۱۵۰۰‬ گرم که دوره بیماریشان به پایان رسیده بود انتخاب شده و طبق طبقه بندی تصادفی در دو گروه آزمون و کنترل دسته بندی شدند. در گروه آزمون نوزادان ‮‭۶‬ ساعت در روز تحت مراقبت کانگرویی قرار گرفته و گروه کنترل مراقبت رایج بیمارستانی را دریافت کردند. دو گروه از نظر وزن گیری، درصد اشباع اکسیژن شریانی ، درجه حرارت بدن ، بروز آپنه، بروز عفونت بیمارستانی، طول مدت بستری در بیمارستان و تداوم و موفقیت شیردهی باشیر مادر با یکدیگر مقایسه شدند.از آزمون های ‮‭t‬ ، کای اسکوئر، فیشر اگزکت، من ویتنی با سطح معنی داری ‮‭۰/۰۵‬ برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.نتایج: دو گروه (مورد و شاهد) از نظر ویژگی های پایه ای یکسان بودند. میانگین وزن گیری نوزادان گروه کانگرویی ‮‭۹/۷‬+-‮‭۱۹/۳‬ گرم در روز و در نوزادان گروه انکوباتوری ‮‭۹/۵‬+-‮‭۱۷/۷‬ گرم در روز بود که اختلاف معنی داری وجود نداشت ‮‭.)P=0/47(‬ میانگین طول مدت بستری در بیمارستان در نوزادان گروه کانگرویی ‮‭۹/۷‬+-‮‭۱۱/۹‬ روز و در گروه انکوباتوری ‮‭۶/۹‬-+‮‭۱۵/۸‬ روز بود. در این مورد نیز تفاوت معنی داری وجود نداشت. (‮‭۰/۶۸‬=‮‭P‬) آپنه در گروه کانگرویی در ‮‭۱‬ نوزاد و در گروه کنترل در ‮‭۵‬ نوزاد رخ داد اما این اختلاف از نظر آماری معنی دار نیست .(‮‭۰/۰۹‬=‮‭.)P‬ در مورد سایر متغیرها شامل درصد اشباع اکسیژن شریانی (‮‭۰/۰۵‬<‮‭P‬) ، درجه حرارت بدن (‮‭۰/۰۵‬=‮‭.)P‬ درجه حرارت بدن ‮‭P=0/05‬ ، بروز عفونت بیمارستانی ‮‭P=1(‬) و موفقیت شیر دهی با شیر مادر ‮‭P<0/05‬ بین دو گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. نتیجه گیری:با توجه به نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر، به نظر می رسد در شرایط فعلی و باامکانات و تسهیلات موجود بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس روش مراقبت کانگرویی در بهبود متغیرهای فیزیولوزیک (درصد اشباع اکسیژن شریانی، درجه حرارت بدن و وزن گیری نوزاد)، شیر دهی با شیر مادر، مدت بستری در بیمارستان، بروز آپنه و بروز عفونت بیمارستانی تاثیری نداشته است

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: مراقبت کانگرویی،نوزادان نارس،انکوباتور
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نادری, سلماUNSPECIFIED
Subjects: specialty infant
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2590

Actions (login required)

View Item View Item