Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2588

[error in script] (2015) مقایسه تاثیر مداخله آموزشی به شیوه سنتی و با استفاده از تلفن همراه بر سبک زندگی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1342.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (252kB)

Abstract

رتقاء سلامت با توجه به نقش محوری آن در مراقبتهای بهداشتی مورد توجه روزافزون است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی به شیوه سنتی و با استفاده از تلفن همراه بر سبک زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بندرعباس انجام شد. مواد و روشها: جمعیت مورد مطالعه این پژوهش مداخله ای زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس بودند. نمونه ها به طور تصادفی انتخاب و در سه گروه کنترل ‮‭54(‬)، مداخله آموزشی به شیوه سنتی ‮‭54(‬) و مداخله آموزشی با استفاده از تلفن از تلفن همراه ‮‭54(‬) قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندار‮‭Health Promoting lifestyle Profile‬ استفاده شد که قبل و ‮‭3‬ ماه بعد از اتمام مداخله مورد استفاده قرار گرفت. برنامه آموزشی طراحی شده با استفاده از شیوه سخنرانی و نرم افزار ‮‭Whats APP‬ به مدت ‮‭3‬ ماه در گروههای مداخله ادامه یافت. داده ها به کمک نرم افزار آماری ‮‭SPSS19‬ و آزمون‌های آماری تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج افزایش معنی داری را در حیطه های (رشد روحی و معنوی، روابط بین فردی و کنترل استرس) در گروه مداخله به شیوه سنتی و در گروه مداخله با استفاده از تلفن همراه در تمام حیطه های پرسشنامه (مسئولیت پذیری فردی سلامتی، فعالیت جسمی، رفتارهای تغذیه ای، رشد روحی و معنوی، روابط بین فردی و کنترل استرس) نشان داد ‮‭.)P>0/05(‬ نتیجه گیری: با توجه به موثر بودن آموزش از طریق تلفن همراه نسبت به آموزش سنتی بر تغییر سبک زندگی زنان پیشنهاد می‌گردد از این روش به عنوان یک کانال ارتباطی که می تواند جمعیت زیادی را در محدوده جغرافیایی گسترده پوشش دهد استفاده شود. واژه های کلیدی: تلفن همراه، سخنرانی، سبک زندگی، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بندرعباس، آموزش سنتی

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: تلفن همراه، سخنرانی، سبک زندگی، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بندرعباس، آموزش سنتی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقاملایی, تیمورUNSPECIFIED
Subjects: health education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2588

Actions (login required)

View Item View Item