Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2575

[error in script] (2016) مقایسه اثر پاروکستین ‮‭C‬ و تادالافیل در درمان انزال زود رس در بیماران مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۴-۹۵‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1466.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (99kB)

Abstract

مقدمه: انزال زودرس یکی از شایع ترین عوامل اختلالات جنسی در بین مردان می باشد. انزال زودرس به حالتی اطلاق می گردد که در آن فرد بدون و یا با کمترین میزان تحریک دچار انزال می شود و کنترلی بر روی این حالت خود ندارد که حتی می تواند منجر به اضطراب و نگرانی در فرد گردد. این مطالعه سعی در انتخاب روش درمانی ارجح جهت برطرف نمودن عوارض ناشی از آن را دارد. روش کار: ‮‭46‬ مرد ‮‭18‬ تا ‮‭50‬ سال مراجعه کننده به کلینیک اورولوژی بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با شکایت از انزال زودرس نوع اولیه به ‮‭4‬ گروه تقسیم شدند. گروه:‮‭1‬ تادالافیل ‮‭20mg‬ همراه با پاروکستین ‮‭30mg‬ گروه:‮‭2‬ پاروکستین ‮‭30mg‬ همراه با یک دارونما. گروه: ‮‭3‬ تادالافیل ‮‭20mg‬ همراه با دارونما. گروه:‮‭4‬ (گروه کنترل): دو دارونمای متفاوت مدت زمان رسیدن به انزال قبل و بعد از مطالعه توسط بیماران به همراه اطلاعات دموگرافیک ثبت شد و سپس توسط نرم اقزار ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایچ: میانگین سنی افراد شرکت کننده در این مطالعه ‮‭32/9-+7/6‬ بوده است. که میانگین زمانی رسیدن به انزال در گروه اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب قبل از مطالعه‮‭3/63-+2/06‬ ،‮‭4/09-+2/21‬ ،‮‭3/4-+2/11‬ و ‮‭4/1-+2/79‬ بوده است که پس از مطالعه به ترتیب ‮‭10/45-+3/93‬ ،‮‭10/8-+3/68‬ ،‮‭8/9-+2/43‬ و ‮‭4/23-+2/01‬ بوده است که تفاوت معناداری با یکدیگر داشته اند. ‮‭.)p value>0/05(‬ همچنین ارتباط بین سن بیماران و تاخیر در رسیدن به انزال با یکدیگر معنادار نبود. ‮‭value<0/05(‬ ‮‭p‬)از طرفی بین سابقه دریافت درمان قبلی و مدت زمان ابتلا به بیماری با تاخیر در رسیدن به انزال تفاوت معناداری وجود نداشته است.ب‍ حث و نتیجه گیری :اتاثیرد رمان ترکیبی پاروکستین و تادالافیل در تاخیر مدت زمان رسیده به انزال چشم گیر بوده است.به نظر می رسد که درمان ترکیبی می تواند بیش از سایر درمان ها در افزایش این زمان موثر باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: واژه های کلیدی:انزال زودرس، پاروکستین، تادالافیل
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناتمی, محمدUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: UROLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Urology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2575

Actions (login required)

View Item View Item