Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2566

[error in script] (2015) تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کاهش استعمال قلیان در زنان بالای ‮‭15‬ سال شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1335.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (257kB)

Abstract

استعمال قلیان بطور چشمگیری در میان خانواده ها، جوانان و نوجوانان و به خصوص زنان رو به افزایش است و به عنوان یک چالش جدید بهداشت عمومی در نظر گرفته شده است. هدف این مطالعه تعیین اثر بخشی یک برنامه آموزشی بر مبنای تئوری رفتار برنامه ریزی شده جهت کاهش مصرف قلیان در زنان بالای ‮‭15‬ سال شهر بندرعباس ‮‭1394‬ می‌باشد. روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی، تعداد ‮‭128‬ زن بالای ‮‭15‬ سال که روزانه حداقل یکبار قلیان استعمال می کردند به روش خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه روا پایا شده بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده و اطلاعات دموگرافی، جمع آوری گردید. شرکت کنندگان قبل از انجام مداخله آموزشی پرسشنامه‌ها را تکمیل نمودند. مداخله آموزشی بر اساس نتایج پیش آزمون برای گروه آزمون در ‮‭4‬ جلسه آموزشی اجرا شد و ‮‭2‬ ماه پس از مداخله دو گروه پیگیری شدند و مجددا" پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. در نهایت اطلاعات با استفاده از آزمون‌های آماری ‮‭t‬ مستقل، ‮‭t‬ زوجی، آزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در همه آزمونها، سطح معنی داری ‮‭0/05‬ در نظر گرفته شد. یافته ها: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که اختلاف معنی داری در تفاضل میانگین نمره متغیرها نگرش، قصد رفتاری، هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درک شده بین دو گروه بعد از مداخله وجود دارد ‮‭.)P>0/05(‬ به علاوه، تعداد دفعات مصرف قلیان در بین زنان گروه مداخله به طور معنی‌داری بعد از انجام مداخله آموزشی نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود ‮‭.)P>0/05(‬ نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که طراحی مداخله آموزشی بر مبنای سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند یک استراتژی موثر برای کاهش استعمال قلیان در زنان شود. واژه های کلیدی: زنان قلیان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده آموزش

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: زنان قلیان، تئوری رفتار برنامه ریزی شده آموزش
Supervisor:
Supervisor NameEmail
آقا ملایی, دکتر تیمورUNSPECIFIED
Subjects: health education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2566

Actions (login required)

View Item View Item