Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2536

[error in script] (1388) بررسی ارزش تشخیصی بروز ‮‭HBME-1‬ در افتراق افیوژنهای سروزی مزوتلیالی راکتیو و کارسینومهای متاستاتیک. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
951.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (185kB)

Abstract

تشخیص ماهیت افیوژنهای سروزی بوسیله سیتومرفولوژی مرسوم اجازه تصمیم گیری اقدامات درمانی را می دهد. با این وجود بدلیل همپوشانی ، مشکلاتی در تشخیص سلولهای واکنشی، آتی پیک یا بدخیم در سیتوپاتولوژی وجود دارد و نیاز به روشهای کمکی دیگری برای افزایش صحت تشخیصی ضرورت می‌یابد.ایمونوسیتوشیمی شایعترین متد بوده و اغلب از مارکرهای متعددی بدین منظور استفاده می شود. ‮‭HBME-1‬ یک آنتی مزوتلیال سل منوکلونال است که با یک آنتی‌ژن ناشناس روی سطح سلولهای مزوتلیال و همچنین در بعضی از آدنوکارسینومهای با منشامختلف واکنش می‌دهد. هدف:بررسی ارزش بروز ‮‭HBME-1‬ درافتراق افیوژنهای سروزی مزوتلیالی راکتیو و کارسینومهای متاستاتیک است. روش اجرا:این مطالعه توصیفی تحلیلی بطور مقطعی در بخش سیتوپاتولوژی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. روش نمونه گیری آسان و مطالعه روی ‮‭۵۲‬ بلوک پارافینی تهیه شده از ‮‭cell-block‬ افیوژنهای سروز بیماران که به دو گروه تقسیم شده‌اند انجام گرفت. گروه اول ‮‭۲۶‬ افیوژن دارای سلولهای مزوتلیال تکثیر یافته ولی فاقد کرایتریاهای بدخیمی از لحاظ سیتومرفولوژی و یافته های بالینی بودند. گروه دوم شامل ‮‭۲۶‬ افیوژن که حاوی سلولهای کارسینومایی از بیمارانی که تشخیص بدخیمی آنها بوسیله نمونه های بافتی پاتولوژی تائید شده بودند. برشهای ‮‭۴‬ میکرون از هر بلوک تهیه و رنگ آمیزی ایمونوسیتوشیمی ‮‭HBME-1‬ به روش ‮‭Envision‬ انجام شد. اسلایدها از لحاظ درصد رنگ پذیری سلولها (مثبت:رنگ پذیری >‮‭۱۰‬ و منفی: رنگ پذیری <‮‭۱۰‬) ، شدت رنگ پذیری (‮‭۰‬ تا ‮‭۳‬+ بر اساس نسبت سلولهای رنگ گرفته: ‮‭۰‬،<‮‭۱۰‬ و >‮‭۵۰‬) و الگوی رنگ پذیری (غشایی ، سیتوپلاسمی یا مخلوط) مورد بررسی قرار گرفت. در آنالیز آماری از نرم افزار ‮‭SPSS‬ و تستهای ‮‭ANOVA, T-student, Leven‬، آزمون تعقیبی شفه و ‮‭qui-square‬ استفاده شد .(اختلاف آماری معنی دار ‮‭P=0/001‬) نتایج: در گروه اول میانگین درصد سلولهای رنگ یافته با ‮‭HBME-1‬ ‮‭۶۷/۸۸‬ بود، شدت رنگ پذیری در ‮‭۸۸/۵‬ موارد ‮‭۳‬+ و الگوی رنگ پذیری در ‮‭۶۹/۲‬ موارد غشایی بود،در حالیکه در گروه دوم فقط ‮‭۲۵/۵۷‬ سلولها اساسا الگوی سیتوپلاسمی ( ‮‭۴۲/۱‬ ) داشتند و شدت رنگ پذیری در ‮‭۵۱/۹‬ موارد ‮‭۳‬+ بود، بر اساس این نتایج تفاوتهای آماری معنا دار بودند ‮‭.)P=0/001(‬ در گروه دوم اکثر آدنوکارسینومهای متاستاتیک با منشاتخمدان (‮‭۵۲/۵‬) الگوی غشایی داشتند، اما کانسرهای با منشا دیگر الگوی سیتوپلاسمی داشتند که از نظر آماری معنادار بود ‮‭P=0/001(‬)

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: افیوژنهای سروزی-مزوتلیالی راکتیو-کارسینومهای متاستاتیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
دهقانی‌زاهدانی, محسنUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2536

Actions (login required)

View Item View Item