Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2529

[error in script] (2015) بررسی روند خودکشی در مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان شهید محمدی در سال های ‮‭87-9. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1326.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (255kB)

Abstract

خودکشی یکی از معضلات بهداشت روان است، بر اساس آمار‮‭WHO‬، خودکشی سومین علت شایع مرگ و میر درسنین ‮‭15‬ تا ‮‭44‬ سال می باشد. هر چند مقوله خودکشی در کشورهای توسعه یافته مورد توجه بیشتری واقع شده است ولی در کشورهای در حال توسعه مورد بی توجهی قرار گرفته و در مورد وضعیت خودکشی در بیش از نیمی از کشورهای جهان آماری وجود ندارد. این مطالعه با هدف شناسایی این عوامل برای مداخله و پیشگیری موثر در جامعه مورد پژوهش اجرا شده است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی، ‮‭666‬ مورد اقدام به خودکشی که در محدوده سال های ‮‭1392 - 1387‬ به بیمارستان شهید محمدی شهر بندرعباس مراجعه کرده بودند؛ مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات لازم با استفاده از فرم هایی که به همین منظور تهیه شده بود جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های آماری مجذور کای دو، تحلیل واریانس یک طرفه و تی تست در نرم افزار ‮‭spss 22‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: نتایج به دست آمده نشان می دهد روند خودکشی در طی سال های ‮‭87‬ تا ‮‭91‬ روبه افزایش بوده و در سال ‮‭92‬ با مقداری کاهش روبه رو شده است. میانگین سن نمونه های پژوهش در طی سال های‮‭92 - 87‬، ‮‭24/44‬ با انحراف معیار ‮‭8/89‬ بود ‮‭48/3‬ .درصد مرد و ‮‭51/7‬ درصد زن ، ‮‭59/8‬ مجرد، ‮‭39/9‬ درصد متاهل و ‮‭3‬ درصد مطلقه بودند. ‮‭35/7‬ خانه دار، ‮‭23/3‬ شاغل و ‮‭41/0‬ درصد بیکار بودند. ‮‭87/8‬ ساکن شهر و ‮‭21/2‬ درصد ساکن روستا بودند ‮‭96/5‬ درصد مصرف مواد مخدر را ذکر نکردند و تنها ‮‭3/5‬ درصد مصرف مواد مخدر داشتند. بیشترین شیوه اقدام به خودکشی مصرف داروی خوراکی ‮‭88/7(‬درصد) و بالاترین میزان اقدام به خودکشی در ماه بهمن ‮‭11/3(‬ درصد) و در فصل زمستان بود. نتیجه گیری: با توجه به اینکه میزان خودکشی در محدوده سنی ‮‭32 - 16‬ سال، جنس مونث، مجرد، افراد بیکار و ساکن شهر بیشتر از سایر گروه ها اتفاق می افتد؛ لازم است در الویت اول، اقدامات پیشگیری کننده توسط متخصصین در مورد این گروه ها پیش بینی و اجرا شود. واژگان کلیدی: افسردگی، شیوع ،بندرعباس

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: افسردگی، شیوع ،بندرعباس
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, دکتر مهردادUNSPECIFIED
Subjects: psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2529

Actions (login required)

View Item View Item