Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2525

[error in script] (2015) بررسی اختلالات الکترولیتی و متابولیکی در بستری شدگان با تشخیص تشنج همراه تب در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1457.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (116kB)

Abstract

تب و تشنج شایع ترین نوع تشنج در دوران کودکی به حساب می آید، و ‮‭2‬ تا ‮‭5‬ درصد از کودکان بین سنین ‮‭3‬ تا ‮‭60‬ ماه را تحت تاثیر قرار می دهد. پیش آگهی این بیماری معمولا خوب می باشد. خطر عود ‮‭15‬ تا ‮‭70‬ درصد در دو سال اول پس از تب و تشنج اولیه وجود دارد. در برخی از مطالعات دیده شده است که هیپوناترمی، سطح سرمی پایین فریتین و هیپوگلیسمی در بیماران با تب و تشنج وجود دارد. با توجه به عدم انجام مطالعه مناسب در شهر بندرعباس در مورد اختلالت الکترولیتی و متابولیکی در بستری شدگان با تشخیص تب و تشنج در بیمارستان کودکان، بر آن شدیم تا با انجام این مطالعه به این اختلالات پرداخته و با استفاده از آن به افزایش میزان بازده درمانی و کاهش هزینه ها و عوارض کمک کنیم. روش کار: این مطالعه که از نوع مقطعی گذشته نگر بود در محل بیمارستان کودکان بندرعباس انجام شد. جامعه هدف ما در این مطالعه کودکان ‮‭3‬ تا ‮‭60‬ ماه بستری شده در بیمارستان کودکان با تشخیص تب و تشنج بود. پرونده تمامی بیماران ازلحاظ سطح سدیم، پتاسیم، کلسیم و قند خون و نوع تشنج بررسی شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ شد و از روش های آماری توصیفی جهت تحلیل داده ها( میانگین، انحراف معیار و...) استفاده گردید. نتایج: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه ‮‭22.43‬ ماه (کمترین سن ‮‭4‬ ماه و بیشترین سن ‮‭60‬ ماه) بود ‮‭194‬ نفر ‮‭64.7(‬درصد) از بیماران پسر و ‮‭106‬ نفر ‮‭35.3(‬درصد) دختر بوده اند. سطح سدیم خون در ‮‭40‬ نفر ‮‭13,3(‬درصد) کمتر از حد نرمال ، ‮‭258‬ نفر ( ‮‭86‬درصد) نرمال و ‮‭2‬ نفر ‮‭0.7(‬درصد) بیشتر از حد نرمال بودند. سطح پتاسیم در ‮‭13‬ نفر ‮‭4.3(‬درصد) کمتر از حد نرمال، ‮‭285‬ نفر ‮‭95(‬درصد) نرمال ‮‭3.5 -5.5(‬) و ‮‭2‬ نفر ‮‭0.7(‬درصد) بیشتر از حد نرمال بودند. سطح کلسیم در ‮‭49‬ نفر ‮‭16.3(‬درصد) کمتر از حد نرمال، ‮‭240‬ نفر ‮‭80(‬درصد) نرمال ‮‭8.6 -10.4(‬) و ‮‭11‬ نفر ‮‭3.7‬درصد بیشتر از حد نرمال بودند. سطح قند خون در ‮‭5‬ نفر ‮‭1.7(‬درصد) کمتر از ‮‭60‬ میلی گرم بر دسی لیتر و ‮‭195‬ نفر ‮‭98.3(‬درصد) بیشتر از ‮‭60‬ (نرمال) بودند. ‮‭266‬ نفر ‮‭88.7(‬درصد) از بیماران دارای تشنج ساده و ‮‭34‬ نفر ‮‭11.3(‬درصد) دارای تشنج پیچیده بوده اند. بحث ونتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه، استانداردهای کنونی در ارزیابی کودکان دچار تشنج تب دار را که به وسیله آکادمی مؤلفه های عملی طب کودکان آمریکا وضع شده است، تأییدمی نماید. بدین ترتیب اندازه گیری الکترولیت های سرم به طور معمول در کودکانی که با تشنج تب دار مراجعه مینمایند، ضروری نیست.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلیدواژه ها: تشنج تب دار، سدیم، پتاسیم، کلسیم، قند
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, علیرضاUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آزاد, محسنUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2525

Actions (login required)

View Item View Item