Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2512

[error in script] (2016) بررسی حذف بروماید از محلول های آبی با فرآیند نانو فتوکانالیستی ‮‭UV/Zno‬ با مدل تحلیل با واریانس چند عاملی. پایان نامه مقطع Masters.

[img]
Preview
Image
1453.JPG

Download (96kB) | Preview

Abstract

بروماید در آبهای سطحی و زیز زمینی به طور طبیعی یافت می شود. رشد سریع فعالیت های صنعتی، زهکشی روان آبهای سطحی و استفاده از متیل بروماید در حشره کش ها، تخلیه برومید به محیط را افزایش داده است. گندزدایی آب حاوی بروماید، سبب ایجاد محصولات جانبی ارگانوهالوژنه می گردد که از عوامل ایجاد سرطان محسوب می گردند. دراین مطالعه میزان اثر و بهینه سازی فاکتورها در حذف این یون با استفاه از فرآیند نانوفتوکاتالیستی ‮‭UV/Zno‬ مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: آنالیز آماری با مدل تحلیل واریانس چند عاملی برای ‮‭81‬ نمونه صورت گرفت، اثرات اصلی، دوتایی و سه تایی متغیرها از جمله زمان واکنش، غلظت کاتالیست، غلظت بروماید و ‮‭PH‬ در سطوح مختلف هر فاکتور بررسی گردید و با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ با ویرایش ‮‭16‬ مورد آنالیز قرار گرفت. یافته‌ها: بالاترین راندمان حذف با ‮‭95‬درصد اطمینان در شرایط بهینه همه فاکتورها حداقل ‮‭91/56‬ و حداکثر ‮‭94/76‬درصد حاصل شد. اثرات اصلی، تعاملی و متقابل فاکتورها در سه سطح مختلف با ‮‭P.Value‬ کمتر از ‮‭0/001‬ معنادار بود و سطح بهینه فاکتورهای زمان واکنش، کاتالیست، غلظت بروماید و ‮‭PH‬ با استفاده از آزمون شفر به ترتیب ‮‭120‬ دقیقه، ‮‭0/5‬ گرم لیتر، ‮‭0/1‬ میلی گرم در لیتر و ‮‭7‬ بود. نتیجه گیری: نتایج حاصله بیانگر آن است که غلظت اولیه بروماید بالاترین اثر را در راندمان حذف دارد همچنین نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند عاملی نشان داد از طریق بهینه سازی پارامترهای مورد پژوهش (زمان تماس، ‮‭PH‬، دوز کاتالیستو غلظت بروماید) می توان از این فرآیند به طور موثر برای حدف بروماید از محیط های آبی استفاده نمود.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: واژگان کلیدی: بروماید، فرآیند نانوفتوکاتالیستی، اکسیداسیون پیشرفته، ‮‭UV/ZNO‬ و محصولا جانبی گندزدایی ‮‭DPBs(‬)
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علی پور, ولیUNSPECIFIED
Subjects: environmental health
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Environmental Health Engineering
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2512

Actions (login required)

View Item View Item