Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2498

[error in script] (2009) مقایسه ی ‮‭PH‬ خون بند ناف در زایمان های ترم همراه با مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم و مایع آمنیوتیک شفاف. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1155.png

Download (322kB) | Preview

Abstract

مقدمه : مایع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم در حدود ‮‭۱۲‬درصد حاملگی ها رخ می دهد. مطالعات زیادی جهت شناسایی عوامل خطر و اتیولوژی آن انجام شده است با این وجود اتیولوژی اصلی آن نامشخص می باشد. تعیین ‮‭PH‬ با استفاده از نمونه گیری از خون بند ناف نوزاد برای ارزیابی سلامت جنین به کار می رود. در این مطالعه ما به بررسی ارتباط بین ‮‭PH‬ خون بند ناف نوزاد و دفع مکونیوم و نوع زایمان در نوزادان متولد شده در بیمارستان شریعتی شهر بندرعباس پرداختیم. روش اجرا: این مطالعه یک مطالعه ی مورد شاهدی است که بر روی ‮‭۲۰۰‬ زن باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی شهر بندرعباس انجام شد ‮‭۱۰۰‬. نفر از بیمارانی که دچار دفع مکونیوم قبل از تولد بودند انتخاب شده و به محض تولد نوزاد با روش استاندارد ازخون بند ناف نمونه جهت تعیین وضعیت اسید باز گرفته شد. و ‮‭۱۰۰‬ بیمار هم در گروه شاهد قرار گرفت. در تمامی این بیماران اطلاعات مربوط به متغیرهایی شامل غلظت مکونیوم، سن بارداری، آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد، شیوه ی زایمان) سزارین و یا زایمان طبیعی(، طول مرحله دوم زایمان، روش بی حسی جهت انجام سزارین) بی هوشی عمومی یا بی حسی نخاعی(، جمع آوری گردید .بارداری های پره ترم) قبل از ‮‭۳۷‬ هفته (و بارداری هایی که به نوعی عارضه دار بودند) فشار خون، پره اکلامپسی، دیابت، چندقلویی، پارگی کیسه آب، پارگی طولانی مدت کیسه آب بیشتر از ‮‭۱۸‬ ساعت و (... از مطالعه حذف شدند .داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS)V.19(‬ و آمار تحلیلی شامل آزمون های ‮‭test- T‬، کای اسکوئر،آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج : در این مطالعه ‮‭195‬ زن وارد مطالعه شدند که میانگین سنی مادران ‮‭5.4‬ ▒ ‮‭26.8‬ سال بود. میانگین ‮‭ph‬ اندازه گیری شده در بند ناف نوزادان تازه متولد شده‮‭0.07‬ ▒ ‮‭7.26‬ بود. بین دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری از لحاظ ‮‭PH‬ خون بند ناف مشاهده نشد .‮‭0.05> P(‬) در این مطالعه بین مدت زمان بستری تا تولد نوزاد، مدت زمان اینداکشن، غلیظ یا رقیق بودن مکونیوم، نوع بی هوشی به کار رفته در زایمان سزارین و ‮‭PH‬ خون بند ناف نوزادان تفاوت معنی درای مشاهده نشد. بین مدت زمان فاز فعال زایمان، مدت زمان مرحله دوم زایمان، نمره ی آپگار و تعداد بارداری های قبلی با ‮‭PH‬ بند خون بند ناف رابطه ی معنی داری مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه نشان داده شد که میزان ‮‭PH‬ خون بند ناف نوزادان گروه مورد در افرادی که به دنبال زایمان سزارین به دنیا آمدند بالاتر از زایمان طبیعی بود. هم چنین در افرادی که تحت بی هوشی عمومی قرار گرفتند ‮‭PH‬ خون بند ناف بالاتری نسبت به بی حسی نخاعی داشتند. میزان ‮‭PH‬ بند ناف نوزاد رابطه ی مستقیمی با نمره ی آپگار نوزادان دارد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: وضعیت اسید باز
Supervisor:
Supervisor NameEmail
سعادت, مانداناUNSPECIFIED
علوی, آذینUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2498

Actions (login required)

View Item View Item