Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2483

[error in script] (2013) شیوع بی خوابی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۱۳۹۲‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1148.png
Restricted to Repository staff only

Download (317kB)

Abstract

نزدیک به یک سوم زندگی ما در خواب می گذرد.اختلالات خواب می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای زندگی افراد تهدید جدی بشمار رود. دانشجویان پزشکی بدلیل حجم زیاد مطالب درسی بالا بودن میزان استرس و فشار کاری و سایر فعالیت های شبانه روزی در برخی مراحل تحصیل، نسبت به سایر گروههای تحصیلی، بیشتر در معرض مشکلات خواب قرار دارند. در پژوهش حاضر میزان شیوع اختلالات خواب در درانشجویان پزشکی و عوامل مرتبط با آن بررسی میگردد.روش کار:این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی که بر روی ‮‭۴۰۰‬ دانشجوی پزشکی در مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، کارآموزی و کارورزی انجام شد. از پرسشنامه ی شامل اطلاعات دموگرافیک، بررسی عادات روزمره و شاخص شدت بیخوابی ‮‭) Insomnia Sevirity index(‬برای جمع آوری داده ها استفاده شد. دامنه ی نمرات پرسشنامه استاندارد شاخص شدت بیخوابی از صفر تا ‮‭۲۸‬ می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭۱۶Spss1‬ و تست ‮‭t-test‬ آنالیز شد. نتایج:در این مطالعه ‮‭۳۴۰‬ از ‮‭۴۰۰‬ پرسشنامه پخش شده، برگردانده شد. میانگین سن دانشجویان ‮‭۱.۷۴‬-+‮‭۲۲.۴۲‬ سال (‮‭۱۸‬ تا ‮‭۲۷‬ سال) بود. از این تعداد دانشجویان ‮‭۱۵۷‬ نفر (‮‭۴۶.۲‬ درصد) پسر و ‮‭۱۸۳‬ نفر (‮‭۵۳.۸‬ درصد) دختر بودند. بیشترین تعداد دانشجویان با ‮‭۱۱۱‬ نفر در مقطع علوم پایه و کمترین با ‮‭۶۸‬ نفر در مقطع کارآموزی ‮‭Student(‬) ب‌ود.از کل دانشجویان ‮‭۵۴۲‬ نفر (‮‭۷۴.۷‬ درصد) ساکن خوابگاه بودند.بیشترین فراوانی مربوط به گروه بیخوابی زیر استانه با ‮‭۱۷۲‬ نفر (‮‭۵۰.۶‬ درصد) و کمترین فراوانی مربوط ب‌ه گروه عدم وجود بیخوابی علامت دار با ‮‭۱۴‬ نفر (‮‭۴.۱‬ درصد) بود. در این مطالعه شدت بیخوابی با مصرف سیگار ، استفاده از خواب آور، مصرف الکل و مصرف قلیان رابطه معنی داری پیدا شد. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که اختلالات خواب در میان دانشجویان پزشکی شایع است و یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار بر کیفیت زندگی و شرایط تحصیلی آنان می باشد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: بی خوابی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, علیرضاUNSPECIFIED
Subjects: general
psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2483

Actions (login required)

View Item View Item