Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2481

[error in script] (2012) مقایسه وضعیت روانی بیماران وابسته به اپیوئید در مراکزدرمان نگهدارنده با متادون ودرمان اجتماع مدار در بندرعباس در سال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1146.png
Restricted to Repository staff only

Download (314kB)

Abstract

مقدمه: درک کلیه‌ی علل و عوامل زمینه‌ای اعتیاد موجب میشود تا روند پیشگیری، شناسایی، درمان و پیگیری به طور هدفمند طرح ریزی شود. این پژوهش با هدف مقایسه وضعیت روانی بیماران وابسته به اپیوپید در مرکز درمان نگهدارنده با متادون ‮‭MMT(‬) و درمان اجتماع مدار ‮‭TC(‬) انجام گرفت. روش کار: جامعه مورد مطالعه تمام بیماران وابسته به اپیوییدی هستند که در دو مرکز ‮‭MMT‬ و ‮‭TC‬ تحت درمان بوده‌اند. از هر کدام از مراکز چهل نفر از بیماران در دسترس انتخاب گردید (جمعا ‮‭۸۰‬ نفر). اطلاعات فردی شخص از جمله سن، سواد و مدت زمان مصرف اپویید از پرونده بیمار استخراج گردید. ابزار به کار رفته در این مطالعه ‮‭R( Symptom‬-‮‭۹۰‬-‮‭Revised )ScL‬- ‮‭۹۰‬ -‮‭checklist‬ میباشد. پرسشنامه در شرایط مساوی برای هر کدام از وابستگان به اپیویید قبل از ترخیص تکمیل شد و سپس میانگین در این دو مرکز با روش ‮‭Test‬ ‮‭T‬، آزمون مجذور کای و با استفاده از نرم افزار ‮‭۱۶‬ ‮‭SPSS‬ شد. یافته‌ها: میانگین سنی افراد شرکت کننده در مطالعه‮‭۷.۵۲‬ -+‮‭۳۵.۸‬ بود. در مقایسه متادون و ‮‭TC‬ در مولفه‌های روان پریشی، افسردگی، خود بیمار انگاری، پارانویا، اضطراب و ‮‭GSI‬ و فوبیا و پرخاشگری و وسواس تفاوت معنی‌داری بدست آمد (‮‭۰.۰۵‬>‮‭.)P‬ برای تمامی مولفه‌ها به جز وسواس در گروه‌های سنی مختلف میانگین نمرات ‮‭MMT‬ از گروه ‮‭CT‬ به طور معنی‌داری بالاتر بود. در این مطالعه رابطه‌ی بین مدت زمان اعتیاد و نمره‌ی ‮‭GSI‬ بیمار یک رابطه ی ضعیف بود اما با این وجود این رابطه از لحاظ آماری معنی‌دار بود (‮‭۰.۰۱‬=‮‭P‬, ‮‭۰.۰۳‬=‮‭.)R‬ نتیجه گیری: یافته‌های این مطالعه بیانگر اثر بخشی بهتر‮‭TC‬ در مقایسه با متادون بر وضعیت روانی وابسته به اپیویید می باشد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: درمان نگهدارنده با متادون، گروه اجتماع مدار، اپیویید، وضعیت روان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, حمزهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Social Medicine
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2481

Actions (login required)

View Item View Item