Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدي در توقفدردهاي 26 هفته - زایمانیزودرسدر خانم هاي باردار در سنین حاملگی 34

(1393) مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدي در توقفدردهاي 26 هفته - زایمانیزودرسدر خانم هاي باردار در سنین حاملگی 34. فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان.

[img]
Preview
Text
Dr.Falahi.pdf

Download (228kB) | Preview

Title

مقایسه بین دو رژیم درمانی نگهدارنده و انفوزیون پیوسته سولفات منیزیوم وریدي در توقفدردهاي 26 هفته - زایمانیزودرسدر خانم هاي باردار در سنین حاملگی 34

Abstract

 26 هفته بود. - زودرس در زنان حامله 34 مواد و روش ها: ا ین کارآ زمایی بال ینییک سو کور بر روي 70 زن باردار با تخص یص تصادف ی انجام گرفت . در هر کدام از گروه ها با  (2 gr/hr 20 سولفات منیزیوم وریديطی 10 ساعت (با سرعت gr 15 دقیقه - 200 دکستروز 5% طی 20 cc 4 سولفات منیزیوم وریدي، در gr تجو یز شد . (B 2 به عنوان درمان نگهدارنده (گروه gr/hr و یا به مدت 12 ساعت سولفات منیزیوم (A بصورت انفوزیون وریدي(گروه مورد تجزی ه و تحلی ل واقع Chi-Square و T test و با تست هاي آماري SPSS اطلاعات بیماران جمع آوري و توسط نرم افزار 13 0 معنیدار در نظر گرفته شد. / کمتر از 05 P . شد به طور معن ی دار ي A در مقا یسه با گروه B یافته ها: توقف دردها ي زا یمانی بعد از 24 و 48 ساعت، یک هفته، هفته 34 در گروه  بیشتر بود . اما ب ین توقف دردها ي زا یمانی تا هفته 37 در دو گروه تفاوت معنیداري مشاهده نشد. تعداد روزهايحاملگی و آپگار دق یقه 5 بود. A کمتر از گروه B در گروه NICU بود و میزان بستري نوزادان در A بیشتر از گروه B نوزاد در گروه بحث و نتیجهگیري:رژیم درمانی نگهدارنده با سولفات منیزیوم از رژیم درمانی تزری ق پیوسته آن در متوقف کردن دردها ي  زایمانیمؤثرتر است که برايجلوگیري از زایمان زودرس توصیه میشود.

Item Type: Article
Keywords: زایمان زودرس، سولفات منیزیم، درمان نگهدارنده
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Research Vice-Chancellor Department > Molecular Medicine Research Center
Depositing User: مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2476

Actions (login required)

View Item View Item