Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2467

[error in script] (2012) مقایسه اثر شتشوی موضعی زیر جلد با کفلین و نرمال سالین و عدم شتشوی آن در پیشگیری از عفونت زخم سزارین در بیماران با پارگی پرده های جنینی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1142.png
Restricted to Repository staff only

Download (269kB)

Abstract

عفونت های محل جراحی ‮‭۳‬درصد تا ‮‭۱۷‬درصد از بیمارانی که تحت عمل سزارین قرار میگیرند را درگیر می کند. عفونت های محل جراحی عوارض مادری بعد از سزارین، طول مدت بستری و در نهایت هزینه های درمانی را افزایش می دهند . با توجه به افزایش بروز عفونت های محل سزارین در سال های اخیر، ضروری است تا روش های مناسب جهت پیشگیری از بروز این عفونت ها شناسایی شوند. هدف از این مطالعه، به بررسی اثر شستشوی زیر جلدی محل سزارین با محلول های کفلین و نرمال سالین بر روی یروز عفونت های محل سزارین در بیمارستان شریعتی بندرعباس بود. روش کار: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی یک سو کور انجام شد، حجم نمونه از طریق فرمول محاسبه شد که برای هر گروه درمانی، ‮‭۵۰‬ نفر و برای گروه شاهد، ‮‭۱۰۰‬ نفر بود. زنانی که از پارگی پرده های جنینی ان ها بیشتر از ‮‭۶‬ ساعت گذشته بود و به هر علتی و در هر سنی از حاملگی تحت عمل جراحی قرار گرفتند، وارد مطالعه شدند. بیمارانی که به پنی سیلین یا سفالوسپورین الرژی داشتند، یا مبتلا به پره اکلامپسی بودند، دیابت، اختلال انعقادی و نقص ایمنی و یا مصرف داروهای ایمونوساپرسیو داشتند، از مطالعه خارج شدند. نمونه ها از طریق تخصیص تصادفی در سه گروه قرار داده شدند. ساعات گذشته از ‮‭ROM‬ زمان عمل، طول مدت عمل، بیماری زمینه‌ای، ضخامت چربی زیر جلدی، آنمی ( هموگلوبین کمتر از ‮‭۱۱‬) تعداد معاینات واژینال، فاصله زمانی بستری تا سزارین و سن حاملگی اطلاعاتی بود که مورد بررسی قرار گرفت. سپس داده ها از طریق نرم افزار ‮‭۱۳SPSS‬ و با استفاده از روش های آمار توصیفی، فراوانی، درصد، نمودار و شاخص های آماری و آزمون ‮‭Chi square ANOVA‬، اقدام به تحلیل داده ها شد و سطح ‮‭p>‮‭۰.۰‬5‬ به عنوان معنی داری تلقی شد . نتایج : میانگین سنی شرکت کنندگان ‮‭۶‬ / ‮‭۵‬+- ‮‭۲۵/۸‬ سال بود . مقدار بروز عفو نت ها ی محل جراحی در بیماران ‮‭۲/۵‬درصد بود که در بیماران گروه کفلین صفر درصد ، در بیماران گروه نرمال سالین ا نفر (‮‭۲‬درصد) و در بیماران گروه کنترل ‮‭۴‬ نفر (‮‭۴‬درصد) دچار عفونت های محل جراحی شدند. هیچ رابطه معنی داری بین سن، تعداد دفعات معاینه واژینال، میانگین سن حاملگی، مدت عمل، آنمی و نوع شستشوی زیر جلدی مشاهده نشد ‮‭.)p< ‮‭۰.۰‬ 5(‬

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کفلین نرمال سالین سزارین
Supervisor:
Supervisor NameEmail
اطاعتی, زهراUNSPECIFIED
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2467

Actions (login required)

View Item View Item