Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2455

[error in script] (2012) مقایسه مقادیر ‮‭CRP‬ در حاملگی نرمال و پره اکلامپسی در زنان مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی درسال ‮‭۱۳۹۱‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1137.png
Restricted to Repository staff only

Download (271kB)

Abstract

مقدمه: پره اکلامپسی یکی از عوارض حاملگی، و از علل مهم مرگ و میر مادر و جنین می باشد.این بیماری معمولا پس ز هفته بیستم حاملگی رخ می دهد و تظاهرات آن شامل فشار خون، پروتئینوری و درجات متفاوت صدمه ایسکمیک ارگان ها می باشد. همچنین مطالعات اخیر نشان داده اند که ‮‭C-Reactive Protein‬ در هایپرتنشن حاملگی و پره اکلامپسی افزایش می یابد.این یافته ها نشان دهنده این هستند که عفونت مزمن می تواند به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل برای بروز هایپرتنشن در نظر گرفته شود هدف از این مطالعه مقایسه ‮‭CRP‬ در حاملگی طبیعی و پره اکلامپسی می باشد. روش کار: این مطالعه از نوع مورد شاهدی بود که در سال ‮‭۱۳۹۰‬ بر روی زنان حامله مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس صورت گرفت.در این مطالعه ‮‭۲۰۰‬ زن باردار وارد شدند که در آن ‮‭۱۰۰‬ نفر در گروه کنترل حضور داشتند، ‮‭۵۰‬ نفر در گروه پره اکلامپسی خفیف و ‮‭۵۰‬ نفر نیز در گروه پره اکلامپسی شدید بودند. مقدار ‮‭CRP‬ با استفاده از ‮‭Latex agglutination test‬ به دو روش کیفی و کمی اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭۲۱‬ ‮‭SPSS‬ و تست های آماری تی مستقل و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: در این مطالعه، ‮‭۲۰۰‬ نفر شرکت کردند.از این میان، ‮‭۱۰۰‬ نفر (‮‭۵۰‬درصد) در گروه کنترل حضور داشتند، ‮‭۵۰‬ نفر (‮‭۲۵‬درصد) در گروه پره اکلامپسی خفیف و ‮‭۵۰‬ نفر (‮‭۲۵‬درصد) نیز در گروه پره اکلامپسی شدید حضور داشتند. در گروه پره اکلامپسی شدید، میانگین سنی شرکت کنندگان ‮‭۶,۷۶۶‬+-‮‭۲۸,۲۴‬ سال بود. در گروه خفیف، میانگین سنی ‮‭۶,۶۵۹‬ +- ‮‭۲۷,۷‬ سال بود. همچنین میانگین سنی شرکت کنندگان گروه کنترل ‮‭۵,۵۹۸‬+- ‮‭۲۷,۰۲‬ سال بود. سن شرکت کنندگان سه گروه از نظر آماری اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند ( ‮‭۰,۵۰۴‬= ‮‭.)P-Value‬ در میان شرکت کنندگان گروه پره اکلامپسی شدید، میزان سطح ‮‭CRP‬ سرم به طور متوسط ‮‭۱۹,۷۴۵۷‬+-‮‭۱۷,۸۵۸‬ میلی گرم در دسی لیتر بود. در گروه پره اکلامپسی خفیف میزان ‮‭CRP‬ سرم برابر ‮‭۱۸,۲۸۵۱‬+-‮‭۱۵,۱۰۶‬ میلی گرم در دسی لیتر بود. در گروه کنترل این مقدار برابر ‮‭۷,۵۴۹۱‬+-‮‭۶,۵۷۶‬ میلی گرم در دسی لیتر بود. اختلاف مقدار سطح ‮‭CRP‬ سرم در گروه پره اکلامپسی شدید، با گروه پره اکلامپسی خفیف از نظر آماری معنی دار نبود(‮‭۰,۰۵‬ <‮‭P-value‬) در عین حال سطح ‮‭CRP‬ سرم در گروه پره اکلامپسی شدید با گروه کنترل به طور معنی داری تفاوت داشت (‮‭۰,۰۰۱‬ >‮‭.)P‬اختلاف سطح ‮‭CRP‬ سرم در گروه کنترل با گروه پره اکلامپسی خفیف نیز از نظر آماری معنی دار بود (‮‭۰,۰۰۱‬=‮‭.)P-value‬ بحث و نتیجه گیری : نتایج مطالعه ما و مقایسه آنها با مطالعات دیگر نشان می دهد که ‮‭CRP‬ می تواند به عنوان عامل ‮‭predictive‬ برای بروز پره اکلامپسی در زنان باردار شناخته شود. هر چند برای اینکه این آزمایش به صورت روتین در زنان باردار انجام گیرد، به نظر می رسد که انجام یک مطالعه مرور سیستمیک ضروری باشد. همچنین برای تعیین اثر مقدار ‮‭CRP‬ بر شدت پره اکلامپسی، نیاز به بررسی های بیشتری وجود دارد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پره‌اکلامپسی، ‮‭CRP‬، مطالعه مورد شاهدی
Persian Keywords: پره‌اکلامپسی، ‮‭CRP‬، مطالعه مورد شاهدی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
فرزانه, فرزانهUNSPECIFIED
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2455

Actions (login required)

View Item View Item