Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2405

[error in script] (2015) بررسی تاثیر سولفات روی خوراکی بر درمان زردی هفته اول در نوزادان ترم در بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ‮‭1394-94‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1450.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (102kB)

Abstract

زمینه و هدف: زردی یکی از شایع ترین نشانه های بالینی دوران نوزادی است. درمان های رایج زردی در نوزادان، فتوتراپی یا تعویض خون می باشند که هر کدام محدودیت ها و عوارض خاص خود را دارند . در بعضی از مطالعات حیوانی و انسانی ارتباط میزان مصرف روی برکاهش شدت زردی مطرح شده است. از این رو بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی تأثیر سولفات روی خوراکی بر روی کاهش زردی نوزادان ترم بپردازیم. مواد و روش کار: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی دو سو کور است که در بخش نوزادان بیمارستان کودکان شهر بندرعباس، انجام شد. مطالعه بر روی نوزادان ترم بستری در بخش نوزادان، انجام شد. بعد ازاخذ رضایت از والدین، نوزادان بر اساس جدول اعداد تصادفی به دو گروه ‮‭60‬ نفره مطالعه و شاهد تقسیم شدند. در گروه مطالعه، بیماران روزانه ‮‭5‬ میلی گرم شربت سولفات روی حداکثر به مدت ‮‭3‬ روز و در گروه شاهد به همین میزان دارونما دریافت کردند. ضمن اینکه هردوگروه همزمان فتوتراپی را هم دریافت می کردند. اطلاعات نوزادان جمع آوری و وارد نرم افزار آماری ‮‭spss.16‬ شد و با استفاده ازآزمون ‮‭U- Manwhitny test‬ و ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکویر تحت تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت و او ‮‭P-value‬ کمتر و مساوی ‮‭0,05‬ معنادار در نظر گرفته شد. نتایج: در این مطالعه، ‮‭63( 120‬ مورد مذکر و ‮‭57‬ مورد مونث) بیمار (دو گروه‮‭60‬ نفری مطالعه و شاهد) شرکت داشتند. این دو گروه از لحاظ جنسیت ‮‭P=0,855(‬) و وزن ‮‭P=0,235(‬) با هم تفاوت معنی داری نداشتند. میانگین کاهش بیلی روبین قبل و بعد از درمان در گروه مطالعه ‮‭9,00-+2,64‬ میلی گرم بر دسی لیتر و در گروه شاهد ‮‭7,76-+2,38‬ میلی گرم بر دسی لیتر میزان کاهش را نشان داد که از نظر آماری اختلاف آن ها معنی دار بود ‮‭.)P=0,011(‬ نتیجه گیری: سولفات روی خوراکی به عنوان یک دارو با مهار چرخه انتروهپاتیک می تواند احتمالا باعث کاهش بیشتر سطح سرمی بیلی روبین در نوزادان مبتلا به زردی غیر مستقیم شود.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: کلیدواژه ها:زردی، هیپربیلی روبینمی، سولفات روی، نوزادان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نادری, سلماUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
سعادت, حسینUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2405

Actions (login required)

View Item View Item