Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2393

[error in script] (2017) ارتباط سطح ‮‭BHCG‬ سرم یا پره اکلامپسی و شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس طی سال ‮‭۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img]
Preview
Image
1288.jpg

Download (288kB) | Preview

Abstract

مقدمه: پره اکلامپسی یک عارضه شایع در زنان باردار کشور ماست و با مرگ و میر بالا و عوارض در مادر و جنین همراه است .هدف از این مطاله این است که ارتباط سطح ‮‭HCG‬ سرم با پره اکلامپسی و شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی بندرعباس طی سال ‮‭94‬ را بسنجیم. روش کار: مطالعه حاضر از نوع مورد شاهدی می باشد و جامعه‌صی آماری تحقیق حاضر زنان باردار بیشتر از سن حاملگی ‮‭28‬ هفته که به بیمارستان شریعتی بندرعباس مراجعه و در بخش بستری شدندو در فاصله زمانی ‮‭3‬ ماه از خرداد ‮‭94‬ تا مرداد ‮‭94‬ انجام پذیرفت. حجم موردها ‮‭70‬ بیمار بودو همچنین ‮‭50‬ بیمار با سن حاملگی بیشتر از ‮‭28‬ هفته و با فشار خون نرمال به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شد. این افراد به ‮‭5‬ گروه پره اکلامپسی خفیف، پره اکلامپسی شدید، پره اکلامپسی اضافه شده و فشار خون مزمن و فشار خون نرمال تقسیم شدند. سطح سرمی ‮‭HCG‬ این افراد سنجیده شد و با یکدیگر مقایسه شد. نتایج: میانگین سطح سرمی ‮‭HCG‬ در خانم های باردار درگروه پره اکلامپسی خفیف ‮‭15152/42‬، در گروه پره اکلامپسی شدید ‮‭37370/83‬، در گروه پره اکلامپسی اضافه شده‮‭23355/586‬، در گروه فشار خون مزمن ‮‭13450/000‬ و در گروه شاهد ‮‭849540‬ واحد در لیتر بود و تفاوت معناداری بین چهار گروه مورد و کنترل مشاهده شد ‮‭P-value>0.05(‬) و همچنین تفاوت معناداری بین گروه پره اکلامپسی خفیف و دو گروه پره اکلامپسی شدید و پره اکلامپسی اضافه شده مشاهده شد ‮‭P-value>0.05(‬) و تفاوت معناداری بین گروه پره اکلامپسی شدید و دو گروه پره اکلامپسی اضافه شده و فشار خون مزمن مشاهده شد ‮‭P-value>0.05(‬) بحث و نتیجه گیری: افزایش سطح سرمی ‮‭HCG‬ با شدت پره اکلامپسی در ارتباط است و ‮‭HCG‬ می تواند ابزار مفیدی در تشخیص پره اکلامپسی و فشار خون مزمن مخصوصا در زمانی که افتراق دادن این موارد مشکل است باشد. واژه‌های کلیدی: ‮‭HCG‬ ،پره اکلامپسی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ارتباط سطح ‮‭BHCG‬ سرم یا پره اکلامپسی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
رجایی, مینوUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2393

Actions (login required)

View Item View Item