Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2387

[error in script] (2014) پیش بینی کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان شهید محمدی بر اساس روش های مقابله ای و جهت گیری مذهبی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1286.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (288kB)

Abstract

مقدمه: کیفیت زندگی مفهومی برای بیان مشخصات و خصوصایت زندگی می باشد که تعریف های متعددی در مورد آن وجود دارد، در بیماری ها این فاکتور تحت تاثیر قرار می گیرد، روش های مقابله ای و نوع جهت گیری مذهبی نیز می تواند نشان گر و ضعیت کیفیت زندگی باشد، هدف از انجام این مطالعه پیش بینی کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان شهید محمدی بر اساس روش های مقابله ای و جهت گیری مذهبی می باشد. روش کار :دراین پژوهش که از نوع همبستگی می باشد و در سال ‮‭1393‬ انجام شد؛ تعداد ‮‭60‬ نفر از بیمارانی که حداقل شش ماه به صورت مداوم همودیالیز شده بودند وارد مطالعه شدند، محیط پژوهش، بخش همودیالیز بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس بود. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه روشهای مقابله ای لازاروس_فولکمن، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی ‮‭WHOQOL-BREF(‬)، پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت بود .پس از جمع آوری، داده ها وارد نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین رابطه بین متغیرها و از آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده می شود. یافته ها: از بین افراد شرکت کننده در مطالعه ‮‭29‬ نفر مذکر ( ‮‭49.2‬درصد) و ‮‭30‬ نفر ( ‮‭50.8‬درصد) تیز مونث بوده اند ‮‭9.1‬درصد متاهل و ‮‭90.9‬ مجرد بودند، آنالیز داده ها نشان داد که بین روش مقابله ای مسئله مدار و روش مقابله ای هیجان مدار ‮‭r=0.738()P>0.001(‬) بین روش مقابله ای مسئله مدار و جهت گیری مذهبی بیرونی ‮‭r=0.404()P=0.009(‬) بین روش مقابله ای هیجان مدار و جهت گیری مذهبی بیرونی‮‭r=0.433( )P=0.005(‬) بین کیفیت زندگی و جهت گیری مذهبی درونی‮‭R=0.502( )P=0.502(‬) رابطه معناداری وجود دارد. بحث :بین کیفیت زندگی و شیوه مقابله ای هیجان مدار رابطه وجود داشت، بنابراین در طراحی برنامه های مراقبتی و پیشگیری و بهبود کیفیت زندگی بیماران می توان از آن استفاده کرد. کلید واژه :کیفیت زندگی، روش های مقابله ای، جهت گیری مذهبی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: پیش بینی کیفیت زندگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز بیمارستان شهید محمدی بر اساس روش های مقابله ای و جهت گیری مذهبی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
صدیق, دکترحمزهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
research
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2387

Actions (login required)

View Item View Item