Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2366

[error in script] (2014) بررسی توزیع ژنوتیپ ویروس هپاتیت ‮‭C‬ در بیماران تالاسمی مراجعه کننده به مرکز بیماری های ابوریحان بندرعباس از فروردین ‮‭1393‬ تا شهریور‮‭1393‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1284.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (291kB)

Abstract

مقدمه: بیش از ‮‭170‬ میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس هپاتیت ‮‭C‬ آلوده شده اند. عفونت ‮‭HCV‬ با ‮‭6‬ ژنوتیپ اصلی و بیش از ‮‭80‬ ساب تایپ ، شایع ترین علت هپاتیت مزمن و سیروز در بیماران هموفیلی ، تالاسمی ، معتادان تزریقی و بیماران با نارسایی کلیه در ایران می باشد .ضروری است که قبل از درمان تعیین ژنوتیپ انجام شود تا بتوان نوع درمان و طول مدت درمان را تعیین کرد. توزیع ژنوتیپ هپاتیت ‮‭C‬ در مناطق جغرافیایی مختلف و در زمان های مختلف متفاوت است، لذا بر آن شدیم تا به بررسی ژنوتیپ ‮‭HCV‬ در بیماران تالاسمی ‮‭HCV‬ مثبت در بندرعباس بپردازیم. روش کار: این مطالعه توصیفی-مقطعی بوده که در شش ماه اول سال ‮‭1393‬ بر روی ‮‭37‬ نفر بیمار تالاسمی که به مرکز ابوریحان جهت ترانسفیوژن مراجعه کرده بودند، انجام گردید. جهت تمامی این بیماران چک لیستی سه قسمتی شامل ‮‭1‬- اطلاعات دموگرافیک ‮‭2‬ - سوالاتی پیرامون نحوه ابتلا، زمان تشخیص، دریافت درمان ضد ویروسی ‮‭HCV‬ و انجام اسپلنکتومی و... ‮‭3‬- نتایج آزمایشات انجام شده ‮‭ALT(‬ و ‮‭AST‬ و ‮‭Feritin‬ و...) و نتیجه تست تعیین ژنوتیپ ‮‭HCV‬ تکمیل گردید. بیماران با ارزیابی سرم با استفاده از کیت ‮‭RNA EXTRACTION‬ ، ‮‭RNA‬ با کمیت و کیفیت قابل قبول استخراج گردید. پس از تکمیل چک لیست ها داده ها وارد نرم افزار ‮‭SPSS VERSON 16‬ شده و با روش های آماری توصیفی و تست آماری ‮‭square - Chi‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: در این مطالعه ‮‭37‬ نفر بیمار تالاسمی وارد شدند .میانگین سنی افراد مورد مطالعه ‮‭25/59‬ سال (با انحراف معیار ( ‮‭6/076‬) بود. فراوانی ژنوتیپ های ویروسی هپاتیت ‮‭C‬ در این افراد به ترتیب ‮‭20 3a‬ نفر ( ‮‭) 54/1‬ ،‮‭14 1a‬ نفر ( ‮‭37/8‬) ،‮‭1a/b‬ ‮‭3‬ نفر ( ‮‭) 8/1‬ بود. بین انواع ژنوتیپ هپاتیت ‮‭C‬ با جنسیت، وضعیت تاهل، سن، میزان ترانسفیوژن، اسپلنکتومی و سطح آنزیم های کبدی رابطه معنا داری وجود نداشت. (<‮‭P<0/05‬) اما بین ژنوتیپ های هپاتیت ‮‭C‬ و سطح فریتین رابطه معناداری یافت شد. ‮‭P=0/031(‬) بحث و نتیجه گیری: در مجموع نتایج حاصل ازین مطالعه ژنوتیپ شایع در بیماران تالاسمی را به ترتیب ‮‭3a‬ ، ‮‭1a‬ و ‮‭1a/b‬ نشان داد ، درحالی که در جمعیت عمومی این استان ژنوتیپ ‮‭1‬ غالب بوده است .در حقیقت در میان بیماران تالاسمی و در جمعیت عمومی این استان دو نوع ژنوتیپ غالب متفاوت یافت شده است، که می تواند با نحوه ورود متفاوت ویروس به بدن افراد در ارتباط باشد. واژگان کلیدی : ژنوتیپ هپاتیت ‮‭C‬ ، ‮‭HCV‬ ، تالاسمی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ژنوتیپ ویروس هپاتیت ‮‭C‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, حمیدUNSPECIFIED
Subjects: virology
medical virology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Internal
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2366

Actions (login required)

View Item View Item