Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2349

[error in script] (2016) مقایسه فراوانی شکایات پوستی و تنفسی و اختلالات الگوی اسپیرومتری در خانمهای آرایشگر و خانه دار شهر بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1434.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (155kB)

Abstract

مقدمه: آرایشگران به خاطر مواجهات بالقوه خطرناک محیط کار در معرض از کار افتادگی در طولانی مدت هستند. مواد محرکی مثل رنگ ها، دکلره کننده ها، شامپو، حلالهای قابل تبخیر و آئروسولهای موجود در اسپری های مو و موادی مثل متاکریلات و نیتروزآمین، نمکهای پرسولفات و آمونیا که در آرایشگاهها وجود دارد باعث ایجاد آسم و تحریک پذیری راههای هوایی و غشاهای مخاطی میشوند، به علت مواجهات شیمیایی در این گروه رینیت شغلی و افزایش حساسیت بینی به آلاینده های محیطی دیده میشود. همچنین به علت محیط مرطوب و تحریک مداوم توسط مواد محرک موجود در آرایشگاه این گروه را در لیست یکی از مشاغل پر خطر جهت ابتلا به درماتیت قرار داده است. لذا باتوجه به کمبود اصلاعات در زمینه ی عوارض تنفسی و پوستی آرایشگران در محیط گرم و مرطوب این مطالعه طراحی شد. روش کار: این تحقیق یک مطالعه ی مقطعی - تحلیلی ‮‭cross sectional(‬) بر روی آرایشگران زن شهر بندر عباس و زنان خانه دار مراجعه کننده به آرایشگاه در نیمه اول سال ‮‭92‬ است. پس از تهیه پروپوزال و تایید کمیته اخلاق دانشگاه و هماهنگی با ریاست صنف آرایشگران زنانه، ‮‭200‬ نفر آرایشگر زن از آرایشگاههای بندر عباس به صورت نمونه گیری تصادفی و ‮‭200‬ نفر زن خانه دار در دسترس و ساکن بندرعباس که از لحاظ سن و مصرف دخانیات مشابه بودند انتخاب شدند. از پرسشنامه ی تنفسی، پرسشنامه ی نوردیک پوستی (که در این تحقیق به فارسی ترجمه شده و روایی و پایایی آن ارزیابی شده است) و انجام اسپیرومتری توسط دستگاه ‮‭SPIROLAB3‬ جهت ارزیابی علایم آرایشگران استفاده شد. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار ‮‭SPSS16‬ شد و داده ها با استفاده از روشهای تحلیلی مانند جداول، نمودارهای آماری و آزمونهای ‮‭test t‬ و ‮‭chi square‬ ،‮‭ANOVA‬،‮‭regression analyze‬ ،مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج: متوسط سنی آرایشگران ‮‭29/9‬ و زنان خانه دار ‮‭31/28‬ سال بود ‮‭84/4‬درصد آرایشگران و ‮‭85/5‬درصد خانه دارها تحصیلات دیپلم و بالاتر داشتند. متوسط سابقه کار و ساعت کاری آرایشگران‌؛ ‮‭7/9‬ سال و ‮‭7/12‬ ساعت و این مقادیر برای خانه دارها ‮‭9/42‬ سال و ‮‭5/11‬ ساعت بود ‮‭37/2‬درصد آرایشگران از ماسک و ‮‭29/6‬درصد از دستکش استفاده میکردند. این مقادیر برای خانه دارها به ترتیب ‮‭18/5‬درصد و ‮‭54/5‬درصد بود. ‮‭78/4‬درصد آرایشگران و ‮‭81/8‬درصد خانه دارها شکایت تنفسی و ‮‭73/6)P<0.05(‬درصد آرایشگران و ‮‭55/3‬درصد خانه دارها شکایت پوستی داشتند. ‮‭60/90 )p>0.05(‬درصد آرایشگران و ‮‭33/3‬درصد خانه دارهای مبتلا به علایم تنفسی، ‮‭51/7‬درصد آرایشگران و ‮‭54/1‬درصد خانه دارهای مبتلا به شکایات پوستی سن بالای ‮‭29‬ سال داشتند. متوسط سابقه ی کار آرایشگرانی که علایم تنفسی داشتند ‮‭7/83‬ سال و برای علایم پوستی ‮‭8/3‬ سال بود. در خانه دارها متوسط سابقه کار برای علایم تنفسی ‮‭9/45‬ سال و علایم پوستی ‮‭9/85‬ سال بود. علایم تنفسی در ‮‭58/3‬درصد کسانی که همه ی کارهای آرایشگاه را انجام میدادند و ‮‭22/4‬درصد رنگ کارها دیده شد. علایم پوستی در ‮‭61/4‬درصد کسانی که همه ی کارهای آرایشگاه را انجام میدادند و ‮‭21/4‬درصد رنگ کارها دیده شد. متوسط مقدار ‮‭FVC‬ برای آرایشگران ‮‭97/7(‬درصد)‮‭3/24‬ و ‮‭FEV1‬ برابر با ‮‭92/36(‬درصد)‮‭2/66‬ لیتر بود. بین سن و حجمهای ریوی رابطه ی معکوس و معنی دار از نظر آماری وجود دارد. اثر افزایش سن بر ‮‭FEF25-75‬ نیز اثر معکوس، خطی و معنی دار است. در مقایسه ی حجمهای ریوی آرایشگران با وظایف مختلف مشاهده میشود که در اپیلاسیون کارها به طور معنی داری نسبت به سایر گروهها این مقادیر بالاتر است. ‮‭post hoc test(‬) نتیجه گیری آرایشگران علامت تنفسی ارتباط معنی داری با سن و سابقه ی کار نداشت. شکایات پوستی متاثر از سابقه ی کار و مستقل از سن بود. اثر سابقه ی کار و وضعیت تاهل برپارامترهای اسپیرومتری از نظر آماری معنی دارنبود. سن ارتباط ضعیف منفی و معنی دار با ‮‭FEV1‬ و ‮‭FVC‬ بر حسب سی سی داشت. در آرایشگران منحنی اسپیرومتری دارای ‮‭curve‬ که از علایم بیماری انسدادی راههای هوایی کوچک است به طور معنی داری بیشتر از زنان خانه دار بود. بیشترین علایم پوستی و تنفسی در گروه آرایشگران به ترتیب متعلق به کسانی بود که همه ی کارها را در آرایشگاه انجام میدادند و یا رنگ و دکلره کردن مو را بعهده داشتند.همه ی گروهها در آرایشگاه نسبت به اپیلاسیون کارها پارامترهای اسپیرومتری پایین تری داشتند. در گروه خانه دارها علایم تنفسی و پوستی مستقل از سابقه ی کار و وابسته به سن بود. پارامترهای اسپیرومتری متاثر از سن و سابقه ی کار در خانه دارها نیست.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلمات کلیدی: آرایشگران،زنان خانه دار، شکایات پوستی، اختلالات تنفسی، اسپیرو متری
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مرادی نیا, محسنUNSPECIFIED
Subjects: infectious diseases
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2349

Actions (login required)

View Item View Item