Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2347

[error in script] (2015) بررسی ارزش تشخیصی مارکر ‮‭P63‬ درافتراق سقط هیدروپیک از مول هیداتیدی فورم ناقص. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1317.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (242kB)

Abstract

در حال حاضر تشخیص سقط هیدروپیک از مولی هیداتیدی فرم از طریق روش های هیستوپاتولوژی انجام می شود. مطالعات زیادی برای تشخیص این دو از هم با استفاده از مارکر های ایمونوهیستوشیمی در حال انجام است. این مطالعه با هدف بررسی ارزش تشخیصی ‮‭P63‬ در افتراق سقط هیدروپیک از مول هیداتیدی فرم ناقص انجام می شود. روش کار: در این مطالعه ‮‭20‬ مورد با تشخیص هیستوپاتولوژیک سقط هیدروپیک و ‮‭20‬ نمونه با تشخیص هیستوپاتولوژیک مول هیداتی فرم ناقص مورد مقایسه قرار گرفتند. نشانگر ‮‭p63‬ بر اساس میزان + شدن به ‮‭4‬ دسته تقسیم شد: +(بدون سلول)، + (کمتر از ‮‭10‬درصد سلول ها مثبت). (+ +‮‭10 - 50‬درصد سلول ها مثبت)، + + + (بیشتر از ‮‭50‬درصد سلول ها مثبت)، و بر اساس شدت نمره های + (غایب)، + (ضعیف)، + +(متوسط)، + + +(قوی) داده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‮‭SPSS‬ و با استفاده از تست های ماری توصیفی و همچنین آزمون آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: هم ‮‭P63 index‬ و هم ‮‭P63 intensity‬ در گروه مول هیداتیدی فرم ناقص بالاتر از سقط هیدروپیک بود. ‮‭P>0,001(‬) میانگین سلول های استرومایی در گروه مول هیداتیدی فورم ناقص‮‭41 -+ 22.21‬درصد و در گروه سقط هیدروپیک‮‭25.50 -+ 14.22‬درصد بود.‮‭P=0,013(‬) نتیجه گیری: مارکر ‮‭P63‬ می تواند جهت افتراق مول هیداتیدی فرم ناقص از سقط هیدروپیک مورد استفاده قرار گیرد. واژگان کلیدی: ‮‭P63 index‬،‮‭P63 intensity‬، مول هیداتیفرم ناقص، سقط هیدروپیک

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: ‮‭P63 index‬،‮‭P63 intensity‬، مول هیداتیفرم ناقص، سقط هیدروپیک
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, دکتر عبداللهUNSPECIFIED
Subjects: pathology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2347

Actions (login required)

View Item View Item