Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2318

[error in script] (2003) بررسی موارد مرگ و میر نوزادان بستری شده در بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۳‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
111.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)

Abstract

زمینه: جهت مراقبت مناسب از نوزادان در خطر کمابیش نیاز به آگاهی از تاریخچه بارداریهای قبلی، فعلی و وقایع زایمان می باشد . سن نامناسب مادر ( زیر ‮‭۱۶‬ یا بالای ‮‭۳۵‬ سال) نژاد سیاه، بیماریهای طبی که قبل از بارداری حادث شده است از عوامل خطرساز برای نوزاد محسوب می شود . ابزار و روشها: در مطالعه‌ای گذشته نگر اطلاعات ‮‭۱۷۹‬ پرونده مربوط به مافات نوزاد بیمارستان کودکان بندرعباس از حیث عوامل خطر ، علل مراجعه و تشخیص در زمان فوت جمع آوری و با نرم افزار ‮‭SPSS 11.0‬ تحلیل شد. نتایج : از میان ‮‭۱۷۹‬ پرونده بررسی شده ‮‭۵‬ پرونده به دلیل نقایص مختلف در ارزیابی ها شرکت داده نشد . از ‮‭۱۷۴‬ نوزاد باقیمانده که اطلاعات مربوط به پرونده آنهاتحلیل گردید، ‮‭۹۷‬ نوزاد دختر (‮‭۵۶‬) و ‮‭۷۷‬ نوزاد پسر(‮‭۴۴‬) بودند سن حاملگی در نوزادان بطور میانگین ‮‭۴/۵‬+-‮‭۳۱‬ هفته بود. کمترین سن حاملگی ‮‭۲۲‬ هفته و بیشترین آن ‮‭۳۸‬ گزارش گردید میانگین وزن نوزادان حین تولد ‮‭۷۹۳‬+-‮‭۱۶۱۰‬ گرم بود. هیچ نوزادی وزن بیشتر از ‮‭۴۲۰۰‬ گرم نداشت . میانگین آپگار دقیقه نخست پس از تولد‮‭۲/۳‬-+‮‭۵‬ و میانگین آپگار دقیقه پنجم پس از تولد ‮‭۲/۳‬-+‮‭۶‬ بوده است . یعنی در این نوزادان به رغم مداخلات بدو تولد آپگار دقیقه پنچم پس از تولد تنها ‮‭۱/۴۴‬-+‮‭۱/۳‬ واحد نسبت به آپگار دقیقه نخست بهبود یافته است ‮‭.)P>0.001(‬ میانگین طول مدت بستری نوزادان در بیمارستان ‮‭۲/۷‬-+‮‭۳/۶‬ روز بوده است .میانگین سن نوزادان در لحظه بستری ‮‭۲/۸‬-+‮‭۲/۵‬ روز و در زمان فوت ‮‭۴/۸‬-+‮‭۵/۱‬ روز بوده است . یعنی نوزادان در بیمارستان تنها بقایی معادل ‮‭۲/۸‬-+‮‭۲/۴‬ روز داشته‌اند‮‭) P>0.001(‬ . ‮‭۲۱‬نفر از نوزادان ( ‮‭۱۲‬) ماحصل زایمان طبیعی در منزل ‮‭۹۳‬ نفر(‮‭۵۵‬) ماحصل زایمان طبیعی در در زایشگاه بودند و ‮‭۵۶‬ نفر (‮‭۳۳‬) به دنبال سزارین زندگی کوتاه خود را اغاز نموده بودند مادران این نوزادان به طور متوسط ‮‭۵/۷‬-+‮‭۲۴‬ ساله بوده‌اند. ‮‭۶‬ نفر آز آنها (‮‭۴‬) کمتر از ‮‭۱۶‬ سال و ‮‭۹‬ نفر از انها (‮‭۷‬) بیش از ‮‭۳۵‬ سال سن داشته‌اند، بیشتر بیماران (‮‭۸۵‬ نفر معادل ‮‭۴۹‬) از بیمارستان زنان و زایمان مرجع استان هرمزگان ، دکتر شریعتی ، ارجاع داده شده بودند. سن حاملگی ، وزن حین تولد ، آپگار دقیقه نخست ، آپگار دقیقه پنجم ، مدت بستری و سن در زمان فوت نوزادان که در این مطالعه با عنوان شاخص های بقا از آنها یاد می کنیم ، تحت تاثیر عوامل احتمالی خطرزا نظیر اختلالات جفتی - رحمی ، تعداد بارداری ، جنس و سن مادرز قرار گیرند . نوزاد مادرانی که از لحاظ سنی در گروه پر خطر قرار می گرفتند مدت بیشتری ( ‮‭۳/۸۵‬-+‮‭۴/۲۷‬ روز) نسبت به نوزاد مادرانی که در گروه کم خطر بودند (‮‭۳/۷۱‬-+‮‭۲/۶۹‬) در بیمارستان دوام آورده بودند ‮‭.) P>0.05(‬ همچنین نوزادان گروه اول در سنی ‮‭6/6+-4/22(‬ روز) بالاتر از گروه دوم ‮‭4/62+-4/45(‬ روز) بدرود حیات گفته بودند ‮‭)P>0.05(‬ . وزن ( ‮‭۸۲۱/۷۶‬-+‮‭۷۰/۱۷16‬ گرم) و سن حاملگی هنگام تولد (‮‭۴/۷۵‬-+‮‭۳۱/۲۳‬ هفته) نوزادان تکقولو بیشتر از وزن (‮‭۳۰۹/۰۶‬-+‮‭۱۱۷۶‬ گرم) و سن حاملگی (‮‭۲/۸۵‬-+‮‭۲۹/۶۷‬ هفته) نوزادان چند قولو بوده است ‮‭) P>0.05(‬ میانگین شاخص های بقا در نوزادان پرخطر و کم خطر از لحاظ دفعات بارداری تفاوت قابل توجهی نشان نمی دهد . سن حاملگی (‮‭۲/۹‬-+‮‭۲۸/۴‬ هفته) و وزن حین تولد (‮‭۴۱۱/۴‬-+‮‭۱۲۰۲/۸‬ گرم) مبتلایان به اختلالات آمنیونی کمتر از سن حاملگی ( ‮‭۴/۶‬-+‮‭۳۱/۳۱‬ هفته) و وزن حین تولد (‮‭۸۱۲/۱‬-+‮‭۱۶۵/۵‬ گرم) نوزادان سالم -از این منظر - به نظر می رسد‮‭) P>0.05(‬ . بحث و نتیجه گیری: ‮‭۱۳۱‬ مورد از ‮‭۱۷۴‬ نوزادی که در این مطالعه بررسی شدند ‮‭۷۵‬ پیش از پایان هفته نخست پس از تولد فوت شده بودند. ‮‭۸۱/۵‬ از نوزادان ‮‭LBW‬ در مطالعه اخیر در خلال هفته نخست زندگی با آن وداع کرده بودند ، این رقم مشابه ‮‭۸۴‬ ای است که در بنگلادش گزارش شده است (‮‭۱۰‬) . ما در این مطالعه رجحان جنسی یا محیطی در تاثیر بر شاخص های بقا نیافتیم . ولی وزن و سن حاملگی هنگام تولد نوزادان تکقلو بیشتر از نوزادان چند قلو بوده است . ‮‭.) P>0.05(‬ نوزاد مادرانی که از لحاظ سنی در گروه پر خطر قرار می گرفتند یطور تناقض آمیزی مدت بیشتری نسبت به نوزاد مادرانی که در گروه کم خطر بودند در بیمارستان دوام آورده بودند ( ‮‭) P>0.05‬ . این تناقص احتمالا ناشی از عدم امکان تفسیر عوامل مخدوش کننده است که علت ان نامتناسب بودن اندازه نمونه ها در دسته های مختلف است . لذا چنانچه مطالعه ای از همان ابتدا برای ارزیابی نقش عوامل مخدوش کننده طراحی شود قادر خواهد بود چشم انداز روشن تری از تحلیل فوق را ارائه نماید سن حاملگی و وزن حین تولد مبتلایان به اختلالات آمنیونی کمتر از سن حاملگی و وزن حین تولد نوزادان سالم - از این منظر به نظر می رسد ‮‭.) P>0.05(‬ ‮‭۱۲‬ از نوزادان فوت شده دارای آپگار دقیقه پنجم پس از تولد ‮‭۰‬ تا ‮‭۳‬ بوده‌اند و تنها ‮‭۲۹‬ از آنان در دقیقه پنجم پس از تولد آپگار ‮‭۸‬ الی ‮‭۱۰‬ داشته اند. ارائه موفق مراقبت های با کیفیت بالا به بیماران در حول و حوش زایمان نه تنها مستلزم تفضل پزشکان ، پرستاران ، و سایر متصدیان امور بهداشتی ، که نیازمند مشارکت اجتماعی و یک نظام سازمان یافته است که برای دست اندرکاران امر بهداشت این امکان را فراهم آورد تا بصورت یک تیم منسجم فعالیت نمایند. اصطلاح تطبیق یافته(( ‮‭Regionalized‬) برای تعریف چنین نظامی بکار میرود . استرتتژی که در کشورهای مذکور و نیز اخیرا در ممالک در حال توسعه اتخاذ شده است تمرکز زدایی ‮‭Ecentralization(‬) ویا تطبیق ‮‭) Regionalization(‬ است که شدیدا مورد تاکید می باشد .

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: نوزادان مرگ
Supervisor:
Supervisor NameEmail
احمدی, مهشیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2318

Actions (login required)

View Item View Item