Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2309

[error in script] (2015) ارزیابی اکوکاردیوگرافیک اختلال عملکرد سیستولیک بطن راست در بیماران بتا - تالاسمی ماژور با علایم و با نشانه های نارسایی قلبی در مرکز تالاسمی ابوریحان بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭۱۳۹۳-۱۳۹۴‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1307.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (251kB)

Abstract

بتاتالاسمی ماژور یکی از شایع ترین اختلالات ژنتیکی در جهان است و بطور شایع در ایران و بخصوص در استانهای جنوبی دیده میشود، در گیری قلبی ناشی از اضافه بار آهن در قلب از علت های مهم مورتالیتی در این بیماران است و یکی از عوارض قلبی در این بیماران اختلال عملکرد بطن راست است که معمولا در زمینه هایپرتانسیون ریوی و رسوب آهن در خود بطن راست رخ میدهد. هدف از مطالعه موجود ارزیابی اکوکادیوگرافیک اختلال عملکرد سیستولیک بطن راست در بیماران بتا - تالاسمی ماژور با علایم و یا نشانه های نارسایی قلبی در مرکز تالاسمی ابوریحان شهید محمدی در سال ‮‭1394 - 1393‬ است. روش بررسی: این مطالعه بصورت توصیفی - مقطعی بر روی ‮‭380‬ بیمار تالاسمی ماژور ‮‭12‬ سال به بالای مراجعه کننده به مرکز تالاسمی ابوریحان بیمارستان شهید محمدی در سال ‮‭93-94‬ انجام شد که از این تعداد‮‭17‬ بیمار که بر اساس شرح حال و معاینه توسط محقق علایم و نشانه های نارسایی قلبی داشتند وارد مطالعه شدند و اطلاعات پایه از پرونده بیماران استخراج و سپس بیماران تحت اکوکاردیوگرافی قرار گرفتند و در نهایت با استفاده از روش های آماری ‮‭Independent T test, Descriptive, Chi Square‬ با نرم افزار ‮‭SPSS23‬ تجزیه تحلیل داده‌ها صورت گرفت. یافته ها: ‮‭17‬ بیمار شامل ‮‭9‬ مرد و ‮‭8‬ زن وارد مطالعه شدند، میانگین سنی جمعیت ‮‭24,9‬ بود.‮‭11,8‬درصد از افراد شرکت کننده اختلال عملکرد سیستولی بطن راست داشتند. ارتباط معناداری بین اختلال سیستولیک بطن راست با بزرگی راست ‮‭P-value:0,05(SystolicPAP-<30)PH(-)P-Value:0,04(‬) و مساحت دهلیز چپ ‮‭P-Value:0,02(‬) یافت شد، بین اختلال سیستولیک بطن راست با جنس، مصرف منظم دسفرال و سابقه اسژانکتومی ارتباط معناداری یافت نشد. بین دو گروه با عملکرد سیستولیک نرمال و مختل ارتباط معناداری از نظر سن و اندکس های اکوکاردیوگرافیک بطن چپ یافت نشد. نتیجه گیری: اختلال عملکرد سیستولیک بطن راست با بزرگی بطن راست و عدم افزایش قابل توجه فشار ریوی همراه بود این اختلال میتواند ناشی از کاریومیوپاتی اولیه بطن راست باشد. واژه‌های کلیدی: تالاسمی ماژور، نارسایی قلبی، اختلال عملکرد بطن راست،اکوکاردیوگرافی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: تالاسمی ماژور، نارسایی قلبی، اختلال عملکرد بطن راست،اکوکاردیوگرافی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نیک پرور, دکتر مرضیهUNSPECIFIED
Subjects: cardiovascular
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2309

Actions (login required)

View Item View Item