Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2296

[error in script] (2015) بررسی فراوانی نکروز سر استخوان فمور در کودکان زیر ‮‭16‬ سال مبتلا به کم خونی داسی شکل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان شهر بندر عباس در سال ‮‭1393 - 1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1304.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (260kB)

Abstract

بیماری کم خونی داسی شکل یک بیماری موروثی زنجیره بتا گلوبین است. اساس ملکولی این بیماری، جانشینی یک باز در موقعیت کدون ششم در ژن بتا گلوبین در بازوی کوتاه کروموز م ‮‭11‬ می باشد، که نتیجه آن جانشینی اسید آمینه والین به جای گلوتامیک اسیدو تشکیل هموگلوبین ‮‭S‬ می باشد. از عوارض این بیماری ص‌نکروز آوسکولار سر استخوان فمور ╗است. این عارضه از طریق ایجاد درد و محدودیت حرکتی می تواند منجر به ناتوانی شود . لذا مطالعه ی حاضر با هدف بررسی میزان شیوع این عارضه در بیماران مبتلا به کم خونی داسی شکل طراحی شده است . روش کار این مطالعه یک مطالعه مقطعی می باشد، که افراد شرکت کننده در مطالعه شامل ‮‭30‬ بیمار ‮‭16‬ سال و کمتر از‮‭16‬ سال مبتلا به کم خونی داسی شکل می باشد. شیوع نکروز سر فمور برحسب سن، جنس و نوع سندروم کم خونی داسی شکل بررسی شد. نتایج با استفاده ازآزمونهای کای اسکور و ‮‭T.Test‬ و ‮‭SPSS‬ نسخه ‮‭22‬ تجزیه و تحلیل شد. نتایج از ‮‭30‬ بیمار مبتلا به کم خونی داسی شکل با میانگین سن ‮‭11 /93‬ و انحراف معیار ‮‭/22‬ ‮‭3‬ سال ، ‮‭16‬ نفر مرد و ‮‭14‬ نفر زن بودند. ت‌عداد افراد دارای ژنوتیپ ‮‭22S/B‬ نفر ‮‭73/4(‬)درصد ‮‭7SS‬نفر‮‭) 23/3(‬ و ‮‭1‬ نفر ‮‭3/3(‬)درصد هم دارای هموگلوبین ‮‭SC‬ بود. در این مطالعه بین دو جنس از نظر بروز نکروز سر فمور تفاوت معنی داری وجود نداشت ‮‭.)P<0.05(‬ و بیشتر افراد از هردو جنس در مرحله ی یک نکروز بودند. همچنین ارتباط معنی داری بین شدت نکروز با سن و نوع کم خونی داسی شکل مشاهده نشد ‮‭P<0.05(‬) بیمارانی که شدت درد بیشتری را توصیف کردند در بررسی های انجام شده هم بر اساس معیارهای ‮‭Ficat )p=0.022(‬ و هم براساس معیارهای‮‭Pittsburgh)P=0.044(‬ ، مرحله ی نکروز بالاتری داشتند. بحث ونتیجه گیری در مطالعه ما شیوع نکروز سر استخوان فمور بر اساس معیار ‮‭98,3 ficat‬درصد و براساس معیار ‮‭78,3 pitssburgh 78,3‬درصد بود که نسبت به سایر مطالعات انجام شده بیش تر می باشد. این اختلاف نتایج می تواند به علت عدم آموزش بیماران کم خونی داسی شکل جهت کاهش عارضه، تأخیر در شروع اقدامات حمایتی مانند هیدریشن، درمان درد، درمان با اکسیژن و درمان کم خونی برای پیشگیری از کریزهای انسداد عروق و نیز عدم اقدامات ارتوپدی مورد نیاز مانند مانتیورینگ استخوان و مفاصل پس از کریز درد می باشد. هم چنین تشخیص کودکان مبتلا به بیماری سیکل سل که احتمال بروز علائم بالینی شدید در طول زندگی خواهند داشت، سبب میشود که از درمان مناسب و مراقبت ویژه برخوردار شده و بروز نکروز در آن ها کاهش یابد. کلیدواژه ها: کم خونی داسی شکل، نکروز سر استخوان فمور

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کم خونی داسی شکل، نکروز سر استخوان فمور
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, دکتر محمدعلیUNSPECIFIED
Subjects: HEMATOLOGY
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2296

Actions (login required)

View Item View Item