Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2283

[error in script] (1387) مقایسه سطح سرمی کلسیم، پروتئین تام و اسید اوریک در دو گروه زنان حامله سالم و دارای اختلالات فشار خون در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
941JPG.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (187kB)

Abstract

مقایسه سطح سرمی کلسیم، پروتئین تام و اسید اوریک در دو گروه زنان حامله سالم و دارای اختلالات فشار خون در بیمارستان شریعتی بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۷‬ مقدمه: اختلالات فشار خون ناشی از حاملگی یکی از شایعترین عوارض طبی حاملگی می‌باشد که تشخیص سریع و به موقع نقش حیاتی در جلوگیری از عوارض مادری و جنینی ناشی از این بیماری دارد. هدف از این مطالعه مقایسه سطح سرمی کلسیم، پروتئین تام و اسید اوریک در دو گروه زنان حامله سالم و دارای اختلالات فشار خون بندرعباس است. روش کار: در این مطالعه مورد - شاهدی ‮‭۱۵۲‬ نفر از زنان بستری در بیمارستان شریعتی بعد از هفته ‮‭۲۸‬ حاملگی در دو گروه مورد به تعداد ‮‭۵۲‬ نفر و شاهد به تعداد ‮‭۱۰۰‬ نفر بررسی شدند. اطلاعات لازم شامل سن، گراویدیتی، سن حاماگی و بیماری زمینه ای از بیماران گرفته شد.سطح سرمی کلسیم و پروتئین تام و اسید اوریک در بیماران اندازه گیری شد. جهت برسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭SPSS 16.0 for windows‬ ، آمار توصیفی، آزمون‌های آماری ‮‭T‬ و ‮‭ANOVA‬ و جهت رسم نمودارها از نرم افزار ‮‭Excel‬ استفاده شد. نتایج: از افراد مورد مطالعه در گروه مورد ‮‭۲۸‬ نفر مبتلا به پره اکلامپسی خفیف، ‮‭۱۷‬ نفر مبتلا به پره اکلامپسی شدید، ‮‭۳‬ نفر اکلامپسی، ‮‭۱‬ نفر سندرم ‮‭HELLP‬ و ‮‭۳‬ نفر مبتلا به فشار خون مزمن بودند. میانگین سطح کلسیم سرم افراد مورد مطالعه در گروه شاهد ‮‭۷۷‬/.+-‮‭۸/۲۸‬ میلی گرم در دسی لیتر (‮‭۷/۵۱-۹/.۵‬) و در گروه مورد ‮‭۹۴‬/.-+ ‮‭۷/۸۸‬ میلی گرم در دسی لیتر (‮‭۶/۹۴-۸/۸۲‬)، پروتئین خون در گروه شاهد ‮‭۷۷‬/.-+‮‭۶/۱۳‬ گرم (‮‭۵/۳۶-۶/۹‬) و در گروه مورد ‮‭۹۱‬/.+-‮‭۶/۲۳‬ گرم (‮‭۵/۳۲-۷/۱۴‬) است و میانگین سطح اسیداوریک در گروه شاهد ‮‭۱/۱۴‬+-‮‭۱/۵۵‬ میلی گرم در دسی لیتر (‮‭۳/۴۱-۵/۶۹‬) و در گروه مورد ‮‭۱/۴۱‬+-‮‭۵/۳۲‬ میلی گرم در دسی لیتر (‮‭۳/۹۱-۶/۷۳‬) بود. میانگین سطح سرمی کلسیم در گروه شاهد بیشتر از مورد، و اسید اوریک در گروه مورد بیشتر از شاهد بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ‮‭ca=./.1(‬ ‮‭P‬ و‮‭۱‬../.=‮‭uric acid‬ ‮‭P‬) ولی اختلاف سطح پروتئین تام در دو گروه معنی‌دار نبود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه ارتباط آماری معنی‌داری بین سطح سرمی کلسیم و اسید اوریک و فشا خون حاملگی به دست آمد. این داده‌ها نشان می‌دهد که رژیم های حاوی کلسیم در سه ماهه سوم حاملگی می‌تواند از اختلالات فشار خون از حاملگی جلوگیری کند و از طریق سطح سرمی کلسیم می‌توان اقدام به تشخیص زودتر این بیماری کنیم. انجام مطالعات چند مرکزی در این زمینه میتواند جهت بررسی اثر کلسیم و اسید اوریک در اختلالات فشار خون ناشی از حاملگی کمک کننده باشد. واژگان کلیدی: کلسیم، اسید اوریک، اختلالات فشار خون، حاملگی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلسیم پروتئین تام اسید اوریک باردار فشار خون
Supervisor:
Supervisor NameEmail
علوی, آذینUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2283

Actions (login required)

View Item View Item