Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2275

[error in script] (1387) بررسی میزان شیوع اضطراب در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی ‮‭۸۶-۸۷‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
939JPG.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (190kB)

Abstract

مقدمه: سطح بالای اضطراب و استرس در طول دوره آموزش پزشکی میتواند تاثیر منفی در یادگیری، انجام کار و تصمیم گیری داشته باشد. به خاطر تاثیر محیط و وجود برخی عوامل استرس زا این قشر در معرض خطر می باشند، بنابراین توجه به سلامت این دسته از دانشجویان، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان و برخی عوامل مرتبط با آن است. روش کار: این مطالعه توصیفی - مقطعی روی ‮‭۹۱۹‬ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال تحصیلی ‮‭۸۷‬ - ‮‭۸۶‬ انجام شد. ابزار مورد استفاده در این مطالعه پرسشنامه استاندارد سنجش اضطراب اشپیل برگر بود. این پرسشنامه شامل سه قسمت: خصوصیات دموگرافیک، میزان شیوع اضطراب آشکار و میزان شیوع اضطراب پنهان است. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون آماری کای اسکوئر و ‮‭T_ test‬ استفاده گردید. سطح معنی داری ‮‭۰/۰۵‬ در نظر گرفته شد. نتایج :یافته های این پژوهش نشان داد که کلیه دانشجویان که پرسشنامه را تکمیل کردند، درجاتی از اضطراب را دارا می باشند. ‮‭۰/۰۸/۲‬ از این دانشجویان دارای اضطراب آشکار بسیار شدید و ‮‭۰/۰۱۴/۶‬ دارای اضطراب پنهان بسیار شدید می باشند. نتایج، تفاوت معنی داری از نظر جنس، تاهل، رشته تحصیلی، نحوه پر کردن اوقات فراغت، محل سکونت و سیگاری بودن یا نبودن دیده شد ‮‭.)p>0.05(‬ نتیجه گیری : با توجه به میزان بالای اضطراب در دانشجویان غیر بومی، مجرد، سیگاری و به طور کلی درجاتی از اضطراب در کل دانشجویان، لزوم انجام برنامه ریزی های جامع به منظور ارایه خدمات مشاوره و روانپزشکی و اجرای برنامه های منظم و مستمر آموزش بهداشت روانی میتواند در جهت ارتقا سلامت روانی دانشجویان و به ویژه در مراحل اولیه تحصیل مفید باشد. انجام مطالعات دیگر در زمینه تاثیراضطراب بر روی امتحان یادگیری و بازده دانشجویان رشته های علوم پزشکی توصیه می گردد. واژگان کلیدی: اضطراب، دانشجو، اشپیل برگر

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: اضطراب
Supervisor:
Supervisor NameEmail
شریفی, مهردادUNSPECIFIED
Subjects: clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2275

Actions (login required)

View Item View Item