Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2241

[error in script] (2011) بررسی شدت رنگ‌پذیری آدنو کار سینومای پروستات توسط روش ‮‭PSA staining‬ و ارتباط آن با میزان سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات ‮‭PSA(‬). پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1038.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (250kB)

Abstract

مقدمه: آدنوکارسینوم پروستات شایع ترین بدخیمی دستگاه‌های داخلی بدن و دومین علت مرگ در اثر سرطان پس از سرطان ریه در مردان می باشد. سطح ‮‭PSA‬ سرمی به عنوان اولین فاکتور بیماریابی در بیماران آدنوکارسینوم پروستات محسوب می شود به همین دلیل برآن شدیم در این مطالعه میزان شدت رنگ پذیری بافت آدنوکارسینوم پروستات توسط روش ‮‭PSA Staining‬ در بیماران اندازه گیری و ارتباط آماری شدت رنگ پذیری را با میزان سطح سرمی ‮‭PSA‬ بررسی کنیم روش کار: در این مطالعه مقطعی، بیمارانی که از مهرماه ‮‭۱۳۸۸‬ تا مهرماه ‮‭۱۳۹۰‬ به بخش پاتولوژی بیماریستان شهید محمدی مراجعه کرده بودند و تشخیص آدنوکارسینوم پروستات تایید شده بود وارد مطالعه شدند. نمونه ها پس از رنگ امیزی هماتوکسیلین ائوزین در صورتی که توسط پاتولوژیست تشخیص آدنوکارسینوم قطعی شد، تحت رنگ آمیزی بافتی توسط مارکر ‮‭PSA‬ به روش ‮‭IHC‬ به روش ایمونوپراکسیداز صورت گرفته و شدت آن ثبت گردید. جهت کنترل مثبت از بافت پروستات طبیعی و کنترل منفی از کنترل داخلی بافت غیر گلاندولار استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار آماری ‮‭SPSs16‬ شد و توسط روش های آماری توصیفی و تست ‮‭CHI_Square‬ و کروستال والین مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج : میانگین سن ‮‭۳۵‬ نفر مورد مطالعه ‮‭۱۰/۷۰‬+-‮‭۷۳/۶۳‬ سال بود که از ‮‭۵۴‬ سال تا‮‭۹۱‬ سال متغیر بود. ‮‭Grading‬ تومور از ‮‭۲‬ تا ‮‭۱۰‬ متغیر بود و بیشترین فراوانی ‮‭Grading‬ مربوط به گرید ‮‭۷‬ بود. نتایج مطالعه نشان داد با کاهش درجه رنگ آمیزی ‮‭PSA‬ مقدار ‮‭PSA‬ سرمی به تدریج افزایش می یابد ‮‭)P=0/017(‬ . بحث و نتیجه گیری : نتایج حاصل از مطالعه حاکی از آن بود بین شدت رنگ پذیری و میزان ‮‭PSA‬ سرم ارتباط معکوس وجود دارد. از نتایج دیگر مطالعه ما ارتباط مستقیم بین میزان ‮‭PSA‬ سرمی و گرید گلیسون بیماران بود و در ضمن رابطه معکوس بین شدت رنگ پذیری بافتی توسط مارکر ‮‭PSA‬ و گرید گلیسون وجود داشت . واژگان کلیدی : ‮‭PSA Staining‬ گرید گلیسون - آدنوکارسینوم پروستات. ایمونوهیستوشیمی

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: واژگان کلیدی : ‮‭PSA Staining‬ گرید گلیسون - آدنوکارسینوم پروستات. ایمونوهیستوشیمی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
موسوی, عبداللهUNSPECIFIED
Subjects: general
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Department of Basic Science > Department of Biochemistry
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2241

Actions (login required)

View Item View Item