Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2222

[error in script] (1387) ارزیابی فاکتور ‮‭V‬ لیدن در زنان مبتلا به پره اکلامپسی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
929.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (217kB)

Abstract

ارزیابی جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی مقدمه: اختلالات فشار خونی که یکی از شایعترین عوارض طبی حاملگی می‌باشد که حدود ‮‭۵‬ تا ‮‭۱۰‬درصد از همه حاملگی‌ها را در بر می‌گیرد. ترومبوفیلیها انواعی از کمبودهای انعقادی هستند که سبب افزایش انعقادپذیزی می‌شوند. از آنجا که نقش ترومبوفیلی در پاتوژنز پره اکلامپسی هنوز مورد بحث است، این مطالعه با هدف بررسی جهش فاکتور ‮‭v‬ لیدن به عنوان شایعترین علل ترومبوفیلی در زنان مبتلا به پره‌اکلامپسی بندرعباس انجام شده است. روش کار: در این مطالعه مورد شاهدی ‮‭۲۰۰‬ نفر زن اردار مبتلا به پره‌اکلامپسی که در سال ‮‭۱۳۸۶‬ جهت ختم حاملگی به بیمارستان شریعتی مراجعه کرده بودند به روش نمونه‌گیری آسان به عنوان گروه مورد انتخاب شدند. گروه شاهد شامل زنان سالم بارداری می‌شد که جهت زایمان مراجعه کرده بودند و فشار خون کمتر از ‮‭۱۴۰/۹۰‬ داشتند و در آنالیز کامل اداری، پروتئینوری نداشتند. ضمناکسانی که سابقه از فشار خون در حاملگی‌های قبلی داشتند نیز از گروه کنترل خارج می‌شدند.معیارهای خروج از مطالعه برای هر دوگروه کنترل و شاهد شامل: فشار خون مزمن، سابقه بیماری‌های کلیوی، سابقه بیماری‌های ترمبو آممبولیک، سابقه دیابت ، حاملگی چند قلو و حاملگی و مولار بودند. در ابتدا یک سری اطلاعات کلی از قبیل سن، سن حاملگی و تعداد حاملگی پرسیده و ثبت شد. پره اکلامپسی طبق تعریف فشارر خون، بالاتر یا مساوی ‮‭۱۴۰/۹۰‬ میلی متر جیوه به همراه پروتئینوری بود. پروتئینوری از ادار و به میزان بیشتر یا مساوی ‮‭۳۰۰‬ میلی گرم در ‮‭۲۴‬ ساعت تعریف می‌شود. از همه افراد فشار خون گرفته شد. آزمایشات تجزیه کامل اداری، شمارش سلولهای خونی ‮‭CBC(‬)، زمان پروترومبین ‮‭PT(‬) و زمان نسبی ترومبوبلاستین ‮‭PTT(‬) از همه بیماران بعمل آمد. نمونه خون محیطی بیماران گرفته شد و به آزمایشات ارسال شد. پس از تخلیص ‮‭DNA‬ ارزیابی فاکتور ‮‭V‬ لیدن به روش ‮‭ARMS‬ انجام شد. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS 13‬ طبقه بندی و با کمک تست‌های آماری ‮‭T‬ و آزمون ‮‭chi - Square‬ و آماری توصیفی تجزیه و تحلیل شد. جهت رسم نمودارها از نرم افزار ‮‭Excel‬ استفاده شد. نتایج: در دو گروه مورد و شاهد که بر اساس آزمون‌های آماری از نظر ویژگی‌های نزادی و شخصی فاقد تفاوت آماری بودند، نتایج به اینصورت بود: در گروه مورد ‮‭۷/۶۱‬ درصد از افراد جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن را داشتند و در گروه شاهد جهش فاکتور ‮‭V‬ یک درصد بود یعنی شیوع جهش در گروه مورد ‮‭۷/۶‬ برابر گروه شاهد بود. در گروه مورد شیوع جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن در افراد مبتلا به پره‌اکلامپسی شدید ‮‭۱۲/۳‬ درصد و در افراد مبتلا به پره اکلامپسی خفیف ‮‭۵/۱‬ درصد بود که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود(‮‭۵‬./.>‮‭P‬) و بین جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن و شدت پره‌اکلامپسی ارتباط معنی‌دار بدست آمد. از لحاظ سن حاملگی در گروه فاقد جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن، ‮‭۱۹‬ درصد حاملگی پرترم و ‮‭۱۸‬ درصد حاملگی ترم داشتند و در گروه مورد با جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن، ‮‭۲۶/۶‬ درصد حاملگی‌ها، پرترم و ‮‭۷۳/۳‬ درصد ترم بودند که ارتباط معنی‌دار بین سن حاملگی و جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن در افراد پره اکلامپسی وجود نداشت. و در گروه کنترل دو مورد جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن داشتیم (‮‭۱‬درصد) که هر دو مورد ترم بودند. در افراد گروه مورد ‮‭۲/۸۱‬ درصد اکلامپسی در افراد فاقد جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن رخ داد در حالی که بروز اکلامپسی در افراد با گروه با فاکتور ‮‭v‬ لیدن مثبت ‮‭۵/۸۱‬ درصد بود که ارتباط بین جهش فاکتور ‮‭v‬ لیدن و بروز اکلامپسی معنی‌دار بود. (‮‭۵‬./.>‮‭.)p‬ نتیجه‌گیری: جهش در فاکتور ‮‭V‬ لیدن یکی از شایعترین علل ترومبوفیلی در افراد است که در حاملگی می‌تواند با عوارضی از قبیل پره اکلامپسی، زایمان زود رس، مرده‌زایی، اختلال رشد درون رحمی جنین و جدا شدن جفت همراه باشد. در این مطالعه جهش در فاکتور ‮‭V‬ لیدن در گروه مورد ‮‭۷/۶‬ را بر گروه شاهد بوده است. بین وجود جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن و شدت پره‌اکلامپسی ارتباط معنی‌داری بدست آمده است که سایر مطالعات این موضوع را تایید می‌کند. به همین جهت با توجه به شیوع بالای جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن در افراد پره‌اکلامپتیک غربالگری افراد حامله با سابقه پره‌اکلامپسی در حاملگی قبلی از نظر جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن مناسب بنظر می‌رسد. همچنین تجویز داروهای ضد ترومبوز در زنان دارای جهش در فاکتور ‮‭V‬ لیدن و سابقه ترومبوز شاید کمک کننده باشد. انجام مطالعات آینده‌نگر در این زمینه ضروری بنظر می‌رسد. واژگان کلیدی: جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن - پره‌اکلامپسی - اختلالات فشار خون - ترومبوفیلی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: جهش فاکتور ‮‭V‬ لیدن - پره‌اکلامپسی - اختلالات فشار خون - ترومبوفیلی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
کریمی, سامیهUNSPECIFIED
Subjects: obstetrics and gynecology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Obstetrics and Gynecology
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2222

Actions (login required)

View Item View Item