Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Research project #2216

(2015) مقایسه تاثیر مینرین و اکسی بوتینین در درمان شب ادراری کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ‮‭92- 93‬. completed.

[img] Image
1302.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (252kB)

Persian Abstract

شب ادراری یکی از شایع ترین بیماری های کودکان می باشد. اقدامات دارویی و غیردارویی مختلفی جهت درمان شب ادراری صورت می گیرد .با این وجود مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات و عوارض داروهای مختلف کافی نمی باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر مینرین و اکسی بوتینین در درمان شب ادراری در کودکان مراجعه کننده درمانگاه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس می باشد. روش کار: این کارآزمایی بالینی بر روی ‮‭66‬ کودک با سن بالای ‮‭5‬ سال مبتلا به شب ادراری صورت گرفته است .بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و دوز ‮‭5‬ یا ‮‭10‬ میلی گرم مینرین یا اکسی بوتینین دریافت نمودند. بیماران در دو گروه از نظر تعداد دفعات شب ادراری در هفته، بی اختیاری ادراری، فوریت در ادرار کردن، تکرر ادرار و همچنین عوارض دارویی قبل از درمان و در فواصل ‮‭1‬، ‮‭3‬، و ‮‭6‬ ماه بعد از درمان با یکدیگر مقایسه گردیدند. داروها با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : از میان افراد مورد مطالعه ‮‭51‬ (درصد‮‭77/3‬) پسر و ‮‭15‬ نفر ‮‭22/7(‬درصد) دختر بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه‮‭7/06-+ 0/99‬ سال بود. خصوصیات دموگرافیک در دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت.‮‭P<0/05(‬) در گروه مینرین در یک ماه پس از درمان میزان شب ادراری، بی اختیاری ادراری، تعداد دفعات ادرار و فوریت ادراری به طور معناداری کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. عوارض مانند خشکی دهان و یبوست در گروه اکسی بوتینین بیشتر از مینرین بود. شب ادراری و بی اختیاری ادرار و تعداد دفعات ادرار در گروه مینرین در ‮‭3‬ ماه پس از درمان کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. در ‮‭6‬ ماه پس از درمان شب ادراری و تعداد دفعات ادرار در گروه مینرین کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. بحث و نتیجه گیری :مینرین در مقایسه با اکسی بوتینین اثربخشی بهتر و عوارض کمتری دارد و در درمان شب ادراری توصیه می شود. واژه‌های کلیدی :شب ادراری، اکسی بوتینین، مینرین

Title

مقایسه تاثیر مینرین و اکسی بوتینین در درمان شب ادراری کودکان مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس در سال ‮‭92- 93‬

Abstract

شب ادراری یکی از شایع ترین بیماری های کودکان می باشد. اقدامات دارویی و غیردارویی مختلفی جهت درمان شب ادراری صورت می گیرد .با این وجود مطالعات صورت گرفته در زمینه اثرات و عوارض داروهای مختلف کافی نمی باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر مینرین و اکسی بوتینین در درمان شب ادراری در کودکان مراجعه کننده درمانگاه بیمارستان کودکان شهر بندرعباس می باشد. روش کار: این کارآزمایی بالینی بر روی ‮‭66‬ کودک با سن بالای ‮‭5‬ سال مبتلا به شب ادراری صورت گرفته است .بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم و دوز ‮‭5‬ یا ‮‭10‬ میلی گرم مینرین یا اکسی بوتینین دریافت نمودند. بیماران در دو گروه از نظر تعداد دفعات شب ادراری در هفته، بی اختیاری ادراری، فوریت در ادرار کردن، تکرر ادرار و همچنین عوارض دارویی قبل از درمان و در فواصل ‮‭1‬، ‮‭3‬، و ‮‭6‬ ماه بعد از درمان با یکدیگر مقایسه گردیدند. داروها با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج : از میان افراد مورد مطالعه ‮‭51‬ (درصد‮‭77/3‬) پسر و ‮‭15‬ نفر ‮‭22/7(‬درصد) دختر بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه‮‭7/06-+ 0/99‬ سال بود. خصوصیات دموگرافیک در دو گروه تفاوت معناداری با یکدیگر نداشت.‮‭P<0/05(‬) در گروه مینرین در یک ماه پس از درمان میزان شب ادراری، بی اختیاری ادراری، تعداد دفعات ادرار و فوریت ادراری به طور معناداری کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. عوارض مانند خشکی دهان و یبوست در گروه اکسی بوتینین بیشتر از مینرین بود. شب ادراری و بی اختیاری ادرار و تعداد دفعات ادرار در گروه مینرین در ‮‭3‬ ماه پس از درمان کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. در ‮‭6‬ ماه پس از درمان شب ادراری و تعداد دفعات ادرار در گروه مینرین کمتر از گروه اکسی بوتینین بود. بحث و نتیجه گیری :مینرین در مقایسه با اکسی بوتینین اثربخشی بهتر و عوارض کمتری دارد و در درمان شب ادراری توصیه می شود. واژه‌های کلیدی :شب ادراری، اکسی بوتینین، مینرین

Item Type: Research project
Subjects: phARMACOGNOSY
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2216

Actions (login required)

View Item View Item