Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2173

[error in script] (2011) مقایسه تاثیر ترکیب منیزیم خوراکی و هیدروکسی اوره با هیدروکسی اوره به تنهایی در کاهش حملات درد بیماران سیکل سل مراجعه کننده به بیمارستان کودکان بندرعباس در سال ‮‭۱۳۸۸-۸۹‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
1031.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (314kB)

Abstract

مقدمه: آنمی سیکل سل ‮‭SCA(‬) یکی از بیماریهای می‌باشدکه به علت اختلالات ساختمانی همراه با تغییردر زنجیره گلوبین بوجود می آیدالگوی هموگلوبین نرمال عبارت است از: ‮‭HbA2<-3/5HbA>-95 HbFm.>2/5‬ در بیماران مبتلا به ‮‭SCA( Sickle cell Anemina‬) هموگلبین ‮‭S‬ اکثریت زنجیره هموگلوبین را تشکیل می‌دهد در این بیماری پدیده ‮‭Sickling‬ ایجاد می‌شود یکی ازتظاهرات اصلی این بیماری کریزهای درد می باشد که ناشی از حملات انسدادعروقی می‌باشددرد به صورت یک ناراحتی مداومی که ممکن است در بخشی از بدن رخ دهد تظاهرمی نماید و تنها معیار شدت درد خود بیمار می باشد و مورد شدید و مقاوم به درمان سرپایی نیازمند بستری در بیمارستان می‌باشد. هیدروکسی اوره تنها داروی موثر در کاهش دفعات حملات درد است که سبب افزایش سطح ‮‭Hbf‬ و کاهش ‮‭Hbs‬ می شود تا کنون داروهای مختلفی از جمله کلوتریمازول - ‮‭Sinapaque‬ و منیزیم و سایر ... برای کاهش حملات درد این بیماران بررسی شده است در این مطالعه تاثیر افزودن منیزیم به هیدروکسی اوره بر حملات درد - تعداد دفعات بشری - مدت زمان بستری - میزان ‮‭HbF‬ در الکتروفورز و میزان ‮‭Hb‬ در مقایسه با هیدروکسی اوره به تنهایی بررسی شد. فرضیات ما این بود که افزودن داروی منیزیم باعث کاهش تعداد دفعات بستری و مدت زمان بستری - کاهش تعداد حملات درد - افزایش میزان ‮‭HbF‬ در الکتروفوز و میزان ‮‭Hb‬ نسبت به هیدروکسی اوره به تنهایی می‌شود هدف اصلی تحقیق مقایسه تاثیر ترکیب منیزیم و هیدروکسی اوره در قیاس با هیدروکسی اوره به تنهایی در کاهش حملات درد بیماران ‮‭SCA‬ بود. روش کار: مطالعه ما بصورت کارآزمایی بالینی آینده نگر بر روی بیماران مبتلا به آنمی یا بیماری داسی شکل در رده سنی از ‮‭۲‬ ماه تا ‮‭۱۸‬ سال انجام شد. ‮‭۵۰‬ کودک بصورت راندوم به ‮‭۲‬ گروه ‮‭A‬ (شاهد) که فقط تحت درمان با هیدروکسی اوره و گروه ‮‭B‬ (مورد) که تحت درمان با هیدروکسی اوره و منیزیم قرار گرفتند آزمایشات لازم ابتدای مطالعه ارسال شد با گذشت ‮‭۴‬ هفته و ‮‭۶‬ ماه بعد از بیماران تعداد کریزهای درد - تعداد دفعات بستری و در صورت بستری تعداد روز بستری سوال شد و آزمایش ‮‭Hb , Hb‬ الکتروفورز ارسال شد و نتایج د رفرم‌هایی درج شد. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افزار ‮‭SPSS‬ شد. اطلاعات بدست آمده وارد نرم افراز ‮‭SPSS‬ شد و با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و بکارگیری آزمونهاتحلیل شد.نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد که تاثیر ترکیب ‮‭Mg+Hu‬ بر متغیرهای زیر نسبت به ‮‭Mg+Hu‬ بر متغیرهای زیر نسبت به ‮‭Hu‬ به تنهایی تفاوت آماری معنی‌داری نداشت . بستری شدن طی ‮‭۴‬ هفته و ‮‭۶‬ ماه بعد . میانگین تعداد دفعات بستری طی ‮‭۴‬ هفته بعد و همچنین طی ‮‭۶‬ ماه بعد . میانگین مدت زمان بستری شدن طی ‮‭۴‬ هفته بعد و همچنین طی ‮‭۶‬ ماه بعد . تعداد حملات درد طی ‮‭۴‬ هفته بعد . الکتروفورز‮‭Hb‬ طی ‮‭۴‬ هفته بعد . میزان ‮‭Hb‬ طی ‮‭۴‬ هفته و بعد طی ‮‭۶‬ ماه بعد . همچنین نتایج نشان داد در موارد زیر تفاوت معنی‌داری بین دو گروه وجود داشت . . تعداد حملات درد طی ‮‭۶‬ ماه بعد . افزایش ‮‭HBF‬ در الکتروفورز طی ‮‭۶‬ ماه بعد نتیجه‌گیری: می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که ترکیب منیزیم به داروی هیدروکسی اوره باعث کاهش تعداد حملات درد بیماران طی ‮‭۶‬ ماه بعد و افزایش میزان ‮‭HbF‬ این بیماران طی ‮‭۶‬ ماه شده است ولی در سایر موارد تاثیر بخصوص نداشته است . واژگان کلیدی:‮‭Sickle cell - Pain crisi - Hydroxy urea - Magnesium‬

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: ‭Sickle cell - Pain crisi - Hydroxy urea - Magnesium‬
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مولوی, علیUNSPECIFIED
ناظمی, عبدالمجیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2173

Actions (login required)

View Item View Item