Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2102

[error in script] (2013) تعیین فراوانی کم کاری مادرزادی تیروئید در استان هرمزگان از مهر ‮‭۱۳۸۹‬ لغایت اسفند ‮‭۱۳۹۰‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1119.png
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)

Abstract

مینه: کم کاری مادرزادی تیروئید یکی از شایعترین علل عقب ماندگی ذهنی قابل پیشگیری کودکان در دنیاست. این اختلال در جوامع و نقاط مختلف ایران متفاوتاست. هدف از این مطالعه بررسی شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در نوزادان زنده متولد شده در استان هرمزگان از مهر ماه ‮‭۸۹‬ لغایت اسفند ‮‭۹۰‬ است. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی روی نوزادان زنده متولد شده در استان هرمزگان از مهر ‮‭۸۹‬ لغایت اسفند ‮‭۹۰‬ که در طرح غربالگردی کم کاری مادرزادی تیروئید شرکت کرده‌اند انجام شده است. از پاشنه پا نوزادان نمونه خون بالانست گرفته شدو پس از انتقال به کاغذ فیلتر به روش الیزا آزمایش شد. در صورتی که ‮‭TSH‬ بیشتر مساوی ‮‭۵‬ میلی واحد بر لیتر بود نوزادان فراخوان شده و تست سرمی تایید تشخیص انجام شد با توجه به دستورالعمل کشوری در صورتی که ‮‭TSH<-10ulu/ml‬ و ‮‭T4>6.5ug/dl‬ بود بیماری تایید می‌شد و نوزادان تحت درمان قرار می‌گرفتند. داده‌ها توسط نرم افزار ‮‭SPSS‬ و تست‌های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمونهای آماری ‮‭T-test‬ و ‮‭chi-square‬ تجزیه و تحلیل شد. نتایج: از تعداد ‮‭۴۵۷۹۹‬ نوزاد مطالعه شده در ‮‭۱۱‬ شهرستان استان هرمزگان خون کف پای ‮‭۱۲۴۱‬ نوزاد (‮‭۲/۷‬درصد) بیشتر یا مساوی ‮‭۵‬ میلی واحد بر لیتر بود که فراخوان شدند و پس از انجام آزمایش سرمی روی این نوزادان در ‮‭۶۴‬ نوزاد بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید تایید شد. به این ترتیب شیوع این بیماری در استان هرمزگان ‮‭۱/۷۱۵‬ تولد زنده محاسبه گردید از ‮‭۶۴‬ نوزاد بیمار ‮‭۳۵‬ نوزاد (‮‭۵۴/۷‬درصد) پسر و ‮‭۲۹‬ نوزاد (‮‭۴۵/۳‬درصد) دختر بودند که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار نبود. میانگین قد ‮‭۶۴‬ نوزاد بیمار ‮‭۳/۳‬+-‮‭۴۸/۷‬ سانتی متر و میانگین وزن بیماران ‮‭۶۵۶‬+-‮‭۲۹۳۵‬ گرم بود. میانگین سنی نوزادان در زمان مراجعه جهت نمونه‌گیری ‮‭۶/۵‬+-‮‭۷/۵‬ روز بود که از ‮‭۳-۳۰‬ روز متغیر بود. سن شروع درمان به طور متوسط ‮‭۱۳/۳‬+-‮‭۲۸/۵‬ روز بود. فراوانی کم کاری مادرزادی تیروئید به تفکیک شهرستان‌های استان نیز بررسی شد که بیشترین فراوانی مربوط به شهرستان بستک ‮‭۱/۲۳۳‬ و کمترین میزان مربوط به شهرستان میناب ‮‭۱/۱۸۱۸‬ بود. نتیجه‌گیری: شیوع کم کاری مادرزادی تیروئید در استان هرمزگان بطور قابل توجهی از مقادیر جهانی بالاتر است که استمرار و تقویت برنامه غربالگری نوزادان را اجتناب ناپذیر می‌سازد.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کم کاری مادرزادی تیروئید
Supervisor:
Supervisor NameEmail
ناظمی, عبدالمجیدUNSPECIFIED
Subjects: pediatric
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2102

Actions (login required)

View Item View Item