Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2061

[error in script] (1386) بررسی شدت افسردگی و اضطراب در بیماران آلوپیشیا آرناتای مراجعه کننده به بیمارستان شهید محمدی بندرعباس ‮‭۱۳۸۷-۱۳۸۸‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
973.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (156kB)

Abstract

زمینه: آلوپیشیاآرناتا‮‭AA(‬) یک اختلال التهابی مزمن و شایع است که اغلب فولیکولهای مو و گاهی ناخن را درگیر می کند .نقش حوادث پراسترس و اختلال روانی در ایجاد و تشدید‮‭AA‬ نامشخص است . در مطالعات مختلف گزارشات ضد و نقیض از ارتباط این بیماری با موارد شدید روحی و روانی بیمار تا بدون اثر بودن موضوع روانی در بروز ‮‭AA‬ دیده می‌شود. این مطالعه به منظور مشخص نمودن شدت اضطراب و افسردگی در این بیماران صورت گرفت . موادو روش : این مطاله به روش مورد - شاهدی روی ‮‭۵۰‬ بیمار آلوپیشیاآرناتا انجام شد. شدت اضطراب با پرسشنامه ‮‭Anxiety Hamilton Rating Scale)HAM-A(‬ و افسردگی با پرسشنامه ‮‭Hamilton Depression Rating Scale)HAM-D(‬ سنجیده شد و نسبت به گروه شاهد که ‮‭۵۰‬ فرد سالم که از نظر سن و جنس همسان شده بودند، مقایسه شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS16‬ و آزمون ‮‭t‬ و کای اسکونر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج : در این مطالعه ‮‭۴۶‬ از بیماران ‮‭AA‬ دچاراضطراب بودندکه ‮‭۲۶‬ اضطراب بودندکه ‮‭۸‬ در حد متوسط و شدیدبودند . این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبوده است (‮‭۷‬ :‮‭)P‬ . شیوع افسردگی در بیماران ‮‭AA‬ ‮‭۵۶‬ بوده که ‮‭۲۴‬ شدید بودند در حالیکه در گروه شاهد ‮‭۲۰‬ دچار افسردگی بودند که ‮‭۱۴‬ از آنها افسردگی شدید داشتند(‮‭۵‬ :‮‭P‬)، سطح تحصیلات اولیه (‮‭۲‬ :‮‭P‬)و سطح تحصیلات متوسط (‮‭۱‬ :‮‭P‬) معنی‌دار بود. بین شدت اضطراب و شدت بیماری ارتباط معنی‌داری به دست آمد(‮‭۲‬ :‮‭.)P‬ بحث و نتیجه گیری: شیوع و شدت اضطراب و افسردگی در بیماران ‮‭AA‬ به خصوص شدت افسردگی نسبت به جمعیت عمومی بطور معنی‌دار بیشتر بود. پیشنهاد می شود که درمان‌های روانشناختی با درمان‌های روتین این بیماری توام شود.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: واژگان کلیدی: آلوپیشیاآرناتا، اضطراب، افسردگی، همیلتون
Supervisor:
Supervisor NameEmail
باغستانی, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2061

Actions (login required)

View Item View Item