Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2058

[error in script] (1385) بررسی تاثیر سیلی مارین بر کاهش آمینو ترانسفرازهای کبدی در بیماران استئاتو هپاتیت غیر الکی. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
970.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (157kB)

Abstract

مقدمه: بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکی ‮‭NASH(‬) یک شرایط بالینی است که فرد بدون داشتن سابقه مصرف الکل یک سری تغییرات بافت‌شناسی در کبد دارد که از بیماری کبد الکلی غیر قابل افتراق است. سیلی مارین یک داروی گیاهی است که در درمان بیماریهای کبدی مختلف مورد استفاده قرار گرفته است ولی تاکنون اثر قطعی این دارو بر روی بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکی اثبات نشده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر سیلی مارین در کاهش آمینوترانسفرازهای کبدی در استئاتوهپاتیت غیر الکلی است. مواد و روش‌ها: در این کار آزمایی بالینی که به صورت دو سوکور و تصادفی انجام شد، ‮‭۱۰۰‬ بیمار مبتلا به استئاتوهپاتیت غیر الکلی مراجعه کننده به درمانگاه بیماریهای گوارش بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس در دو گروه ‮‭۵۰‬ نفری مورد بررسی قرار گرفتند. از همه بیماران شرح حال کامل از سن، جنس، مصرف دارو، مصرف الکل و اعمال جراحی مثل ‮‭jejunal bypass‬ گرفته شد. قد و وزن همه بیماران برای محاسبه شاخص توده بدنی سنجیده و ثبت شد. از همه بیماران آزمایشات سنجش سطح سرمی ‮‭Alanine Aminotransferase )ALT(‬ و ‮‭Aminotransfeerase )AST( Aspartate‬ به عمل آمد. بیماران به صورت کاملا تصادفی به دو گروه ‮‭۵۰‬ نفری تقسیم شدند. گروه اول به میزان ‮‭۱۴۰‬ میلی گرم، دو بار در روز سیلی‌مارین با نام تجاری ‮‭Livergol 70‬ ساخت شرکت گل‌دارو و در کشور و گروه دوم دارونما دریافت کردند. بعد از طی یکی دوره ‮‭۳‬ ماهه مجددا" بیماران ارزیابی شدند. جهت بررسی اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار ‮‭SPSS 16.0 for windows‬ و آزمون های آماری ‮‭T‬ و ‮‭K-square‬ و جهت رسم نمودارها از نرم افزار ‮‭Excel‬ استفاده شد. سطح معنی‌داری نیز ‮‭۰/۰۵‬ در نظر گرفته شد. نتایج: افراد مورد مطالعه در گروه مورد شامل ‮‭۳۱‬ نفر (‮‭۶۲‬درصد) مرد و ‮‭۱۹‬ نفر (‮‭۳۸‬درصد) زن بود و گروه کنترل نیز شامل ‮‭۳۱‬ نفر (‮‭۶۲‬درصد) مرد و ‮‭۱۹‬ نفر (‮‭۳۸‬درصد) زن بود. میانگین سنی افراد مورد مطالعه در گروه سیلی‌مارین ‮‭۶/۵۷‬+-‮‭۴۸/۴۲‬ سال و میانگین سنی افراد گروه کنترل ‮‭۵/۴۵‬+- ‮‭۴۸/۳۲‬ سال بود. اختلاف میزان شاخص توده بدنی در دو گروه مورد مطالعه قبل و بعد از درمان تفاوت معنی‌داری نداشت. میانگین سطح سرمی ‮‭ALT‬ در بیماران مورد مطالعه در گروه تحت درمان با سیلی‌مارین ‮‭۸۴/۰۶‬ و بعد از درمان ‮‭۴۸/۵۴‬ بود. میانگین سطح سرمی ‮‭ALT‬ در افراد مورد مطالعه در گروه کنترل ‮‭۷۴/۴۸‬ و بعد از درمان ‮‭۴۷/۳۲‬ بود ‮‭.)P>0/05(‬ میانگین سطح سرمی ‮‭AST‬ در افراد مورد مطالعه در گروه کنترل قبل از درمان ‮‭۶۲/۹۴‬ و بعد از درمان ‮‭۳۵/۵۶‬ بود ‮‭.)P>0/05(‬ بحث و نتیجه‌گیری: در مطالعه ما بین دو گروه تفاوت معنی‌داری در شاخص توده بدنی و سطح سرمی آمینوترانسفرازهای کبدی بعد از درمان با سیلی مارین مشاهده نشد و دیده شد که سیلی‌مارین به راحتی توسط افراد تحمل می‌شد و عارضه جانبی خاصی نیز برای این دارو مشاهده نشد. با توجه به محدودیت مطالعات انجام شده در این زمینه، لذا کار آزمایی‌های بالینی بزرگتر و چند مرکزی جهت بررسی هر چه دقیق‌تر اثر سیلی مارین بر بیماری استئاتوهپاتیت غیر الکلی توصیه می‌شود. واژگان کلیدی: سیلی‌مارین، آمینوترانسفرازهای کبدی، استئاتوهپاتیت غیر الکلی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: سیلی‌مارین، آمینوترانسفرازهای کبدی، استئاتوهپاتیت غیر الکلی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مسعودی, محسنUNSPECIFIED
Subjects: gastrointestinal and hepatic
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Surgery
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2058

Actions (login required)

View Item View Item