Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #2018

[error in script] (2017) مقایسه سبک دلبستگی و سوگیری اسنادی در افراد مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، اسکیزوفرنیا، افسردگی اساسی و افراد بهنجار. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1269.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (272kB)

Abstract

مقدمه: تعاریف کلاسیک هذیان ها مدعیست که آن ها از لحاظ کیفی از باورهای بهنجار متفاوت می باشد. با توجه به وجود احتمالی آشفتگی در دلبستگی و همچنین نقایص ادراکی و استنباطی و سوگیری اسنادی، پژوهش حاضر بر آن است که با دیدگاهی تلفیقی به این مورد بپردازد که تا چه حد تعامل سبک دلبستگی و سوگیری اسنادی میتواند هذیان را پیش بینی کند و به مقایسه سبک دلبستگی، سوگیری اسنادی و تعامل آنها در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا با تجربه هذیانو بدون تجربه هذیان، وسواس، افسردگی اساسی وافراد بهنجار پرداخته است. روش بررسی: جامعه آماری این پژوهش شامل ‮‭105‬ نفراز بیماران مراجعه کننده وبستری در بیمارستان اعصاب و روان ابن سینا شهر بندرعباس در سال ‮‭1393‬ بوده، بیماران مبتلا به اختلالات اسکیزوفرنیا، وسواس، افسردگی اساسی (تقریباتعداد ‮‭30‬ نفر در هر گروه) که تشخیص این اختلالات توسط روان پزشک بخش صورت گرفت ‮‭30‬ فرد بهنجار نیز دراین تحقیق شرکت داده شدند.ابزار تحقیق دو پرسش نامه اسناد درونی، شخصی و موقعیتی ‮‭IPSAQ(‬) وپرسشنامه دل بستگی کولینز و رید بود. یافته ها: بر اساس بررسی های انجام شده مشاهده شد که گروه اسکیزوفرنی با هذیان و گروه بهنجار، اسکیزوفرنی بدون هذیان و گروه بهنجار و افسردگی و گروه بهنجار در سوگیری شخصی سازی تفاوت معنی داری با یکدیگر دارند در حالیکه گروه بهنجار با گروه وسواس تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند. در متغییر سوگیری بیرونی کردن نیز تنها گروه اسکیزوفرنی بدون هذیان و افسردگی با یکدیگر تفاوت معنی داری داشتند. نتیجه گیری: در این پژوهش از میان تمام متغیرها، سوگیری شخصی سازی بالاترین قدرت را در تمایز گروه ها داشت و به استناد یافته های پژوهش حاضر محوری ترین متغیر مورد توجه می باشد، به نظر می رسد در رابطه با استفاده از درمان های روان شناختی در کمک به بهبود بیماران دارای تجارب هذیان لازم است به این حوزه توجه شود. واژه ها ی کلیدی: سبک دلبستگی، سوگیری اسنادی

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: دلبستگی اختلال وسواسی- اجباری اسکیزوفرنیا افسردگی
Supervisor:
Supervisor NameEmail
مویدی, فرحUNSPECIFIED
راستی کردار, نجمهUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/2018

Actions (login required)

View Item View Item