Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1980

[error in script] (2017) بررسی اثر بخشی مداخله ای آموزشی بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانش آموزان مقطع اول تا سوم دبیرستان شهر کرج. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1265.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (284kB)

Abstract

عنوان: بررسی اثر بخشی مداخله ای آموزشی بر رفتارهای ارتقا دهنده سلامت دانش آموزان مقطع اول تا سوم دبیرستان شهر کرج در سال تحصیلی ‮‭۹۲-۹۳‬ زمینه و هدف: نوجوانی دوره مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی، عاطفی و تکاملی همراه بوده و وی را برای ورود به بزرگسالی آماده کرده بدین سان تاثیر این تغییرات، چگونگی رفتارهای بهداشتی نوجوان را در بزرگسالی تعیین میکند. لذا تشویق نوجوان برای ایجاد رفتارهای سالم از اولویتهای بهداشت عمومی جامعه است و ضرورت انجام مداخلات موثر در جهت افزایش رفتارهای ارثقا دهنده سلامت را نشان میدهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقا دهنده دانش آموزان دبیرستان شهر کرج بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است و نمونه پژوهش آن شامل ‮‭۴۰۰‬ دانش آموز در مقطع دبیرستان در سطح شهر کرج بود که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. مداخله آموزشی به روش سخنرانی و پرسش ژاسخ انجام گرفت. ابزارهای گرد آوری داده ه، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندار رفتارهای ارتقا دهنده سلامت ‮‭HPLPll(‬) بود که توسط نمونه های پژوهش تکمیل و داده ها با استفاده از برنامه ‮‭SPSSwin/19‬ و با استفاده از آزمون‌های آماری کای دو، ‮‭t‬ زوجی، ‮‭t‬ مستقل و من ویتنی تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش میانگین ابعاد رفتار ارتقاء دهنده سلامت، شامل مسئولیت سلامت، فعالیت فیزیکی، تغذیه و روابط بین فردی گردید‮‭P=0/001(‬) اما رشد معنوی و مدیریت استرس تغییر معنی داری نداشت ‮‭P>0/05(‬) هیچ تغییر قابل توجهی در ابعاد فوق در گروه منترل رخ نداد ‮‭.)P<0/05(‬ نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد مداخله آموزشی توانست سبب اثر گذاری بر ابعادی مانند مسولیت پذیری، فعالیت فیزیکی، تغذیه و روابط بین فردی در بین دانش آموزان گردد در نتیجه اجرای این مداخلات جهت ارتقا سلامت دانش آموزان پیشنهاد میگردد. واژه‌های کلیدی: دانش آموزان، رفتارهای ارتقاء دهنده ی سلامت، مداخله‌ی آموزشی

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: دانش آموزان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Subjects: health and safety professionals
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1980

Actions (login required)