Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1971

[error in script] (1999) بررسی میزان شیوع استرابیسم در کودکان دبستانی شهرستان بندرعباس. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
besharatirad,rahimi.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (317kB)

Abstract

در این بررسی با توجه به عوارضی که انحراف بینایی میتواند ایجاد کند از قبیل تنبلی چشم و کاهش بینایی و منظره بد ظاهری و مشکلات دیگری که از عدم درمان این بیماری حاصل می شود ما سعی بر آن داشتیم که اهدافی از قبیل میزان شیوع استرابیسم و همچنین ارتباط آن با سن و جنس و هوش و چپ دستی راست دستی را مورد بررسی قرار دهیم. برای جمع آوری اطلاعات در این مطالعه از روش لایه ای سیستماتیک استفاده شد که با مراجعه مستقیم به مدرسه دانش آموزان از نظر هوش و دید و انحراف بینایی بررسی شدند و نتایجی که از این بررسی بدست آمد این بود که میزان شیوع استرابیسم واضح ‮‭۲/۹‬ درصد بود. که اگروتروژیا با شایعترین تروپیا بود با ‮‭۲‬ درصد و شایعترین فوریا اگزوتورپیا ‮‭۳۷/۱‬ درصد بوده و میزان ازوفوریا ‮‭۲/۸‬ درصد بوده ذکر است که تروپیاها دیگر ازوتروپیا ‮‭۰/۷‬ و ‮‭۰/۲‬ درصد. فراوانی استرتبیسم بر حسب جنس به این صورت بوده ‮‭۲۲‬ نفر و پسر ‮‭۱۹‬ نفر دختر به ازوفوریا ‮‭۸‬ پسر و ‮‭۳‬ دختر به ایزوتروپیا ‮‭۴۱۸‬ پسر و ‮‭۴۳۲‬ دختر اگزوفوریا و ‮‭۲۱‬ نفر پسر و ‮‭۸‬ دختر به اگزوتروپیا مبتلا بوده که با بررسی موارد فوق و با توجه به ‮‭۰/۴۴‬ ‮‭Pvale‬ نشان دهنده معنی دار بود و وجود ارتباط آماری در این زمینه می باشد. فراوانی استرتبیسم با سن ارتیاط آماری نداشته ‮‭P.velue‬= ‮‭۰/۳۴‬ به جز ایزوتروپیا که با افزایش سن فراوانی آن در در جامعه آماری کم شده و آن به این صورت که در سن هفت سالگی ‮‭۷‬ نفر و ‮‭۸‬ سالگی یک نفر و ‮‭۹‬ سالگی ‮‭۳‬ نفر و ‮‭۱۰‬ و ‮‭۱۱‬ و ‮‭۱۲‬ سالگی صفر بوده یعنی بالاترین سنی که ازوتروپیا دیده شد ‮‭۹‬ سالگی بود.فراوانی استرابیسم با هوش در جامعه به این صورت بوده که ‮‭۱۵۷‬ نفرنابغه و بسیار ممتاز جامعه آماری ما ‮‭۱۱۳‬ نفر استرابیسم داشته و ‮‭۱۱۱‬ نفر فوریا و ‮‭۲‬ نفر تروپیا داشته اند. که از فوریا ‮‭۵‬ نفر ازوفوریا ‮‭۱۰۶‬ اگزوفوریا و ‮‭۱‬ نفر اگزوتروپیا و یک ایزوتروپیا می باشند و از ‮‭۲۵۵‬ باهوش ممتاز ‮‭۱۱‬ نفر ایزوفوریا ‮‭۳‬ نفر ایزوتروپیا و ‮‭۱۵۸‬ نفر اگزوفوریا و ‮‭۸‬ نفر اگزوتروپیا و ‮‭۲۴۹‬ نفر با هوش پایین و عقب ‮‭۹‬ نفر ایزوفوریا و ‮‭۱۰۴‬ نفر اگزوفوریا ‮‭۳‬ نفر اگزوتروپیا و تعداد ایزوتروپیا صفر بوده و ‮‭۸۱۹‬ نفر با هوش متوسط ‮‭۱۶‬ نفر ایزوفوریا ‮‭۷‬ نفر ایزوتروپیا و ‮‭۴۸۲‬ نفر اگزوفوریا و ‮‭۱۷‬ نفر اگزوتروپیا بوده اند که با نگاه فراوانی استرابیسم و ارتباط با چپ دستی راست دستی از ‮‭۲۶‬ نفر چپ دست ‮‭۹‬ نفر ایزوفوریا و ‮‭۲‬ نفر ایزوتروپیا و ‮‭۷۵‬ نفر اگزوفوریا و ‮‭۳۶‬ نفر واگزوتروپیا داشته ‮‭۲‬ نفر مهارت هر دو دست داشتیم هر دو اگزوفوریا بوده اند و ‮‭۱۳۵۲‬ نفر راست دست ‮‭۳۲‬ نفر ایزوفوریا ‮‭۹‬ نفر ایزوتروپیا و ‮‭۷۷۳‬ نفر اگزوفوریا و ‮‭۲۶‬ نفر اگزوتروپیا بوده اند که با نگاه به امار فوق این نقطه دیده می شود که ‮‭۱۰۰‬ درصد کسانی که مهارت دو دست داشته اند اگزوفوریا می باشند و همچنین درصد انحرافهای مختلف در چپ دستها نسبت جمعیت چپ دست جامعه آماری بیشتر از درصد انحراف راست دستها نسبت به کل جمعیت راست دست مورد مطالعه می باشد با توجه به ‮‭۰/۰۶‬=‮‭PV‬ ارتباط آماری وجود ندارد. در ارتباط دید بااسترابیسم پایین ترین دید مربوط به ازوفوریا بوده که ‮‭۲/۵‬ بود در پایین تا دید ‮‭۵‬ تروپیاها وجود نداشته اند و توضیح ان بر حسب دید طوری بوده که بر حسب جمعیت در دید های مختلف از درصد انحراف نسبت به جمعیت مربوطه کاهش داشته >‮‭۰۰۰‬=‮‭PV‬ که ارتباط آماری معنی داری در این مورد برقرار بود. یعنی ارتباط معنی دار آماری بین هوش و تنبلی چشم برقرار می باشد

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: استرابیسم انحراف چشم تنبلی چشم کاهش بینایی آزمونهای هوش بندرعباس لوچی چشم چشم پزشکی پزشکی کودکان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
دستجانی فراهانی, افسرUNSPECIFIED
Subjects: pediatrician
OPHTHALMOLOGY
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Pediatrics
Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Eye
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1971

Actions (login required)

View Item View Item