Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1969

[error in script] (2001) بررسی شیوع اختلال وسواسی- اجباری در دانشجویان علوم پزشکی ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در سال ‮‭۸۱-۸۰‬. پایان نامه مقطع PhD.

[img] Image
669.jpg
Restricted to Repository staff only

Download (293kB)

Abstract

اختلال وسواسی- اجباری افکار و اعمال وسواسی توصیف شده است که چنان شدید و وقتگیر است که یا موجب رنج و عذاب بیمار می شود یا باعث مختل شدن چشمگیر کارکرد فرد می گردد. افراد مبتلا به این اختلال اطلاع دارند که واکنشهایشان غیر منطقی و نامناسب است. میزان شیوع این اختلال در جمعیت کلی ‮‭۰/۷-۵‬ درصد برآورد شده است. اختلال وسواسی-اجباری می تواند ناتوان کننده باشد، چراکه وسواس‌های فرد اغلب وقتگیر و مخل روال عادی زندگی، کارکردهای شغلی، فعالیتهای اجتماعی معمول یا روابط روزمره با دوستان و اعضای خانواده بیمار است. مطالعات انجام شده در ایران و سایر نقاط جهان حاکی از آن است که امروزه شیوع این اختلال بیش از آنی است که پیش از این تصور می شد. از سوی دیگر پاسخ به درمان در این اختلال بطور قابل توجهی مطلوب ارزیابی می شود. لذا اقدام به انجام یک پژوهش جهت تعیین میزان دقیق شیوع این اختلال ضروری به نظر می رسد. مطالعه حاضر به منظور پاسخگویی به چنین نیازی طراحی و اجرا شد. از بین دانشجویان ساکن در خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، ‮‭۴۰۰‬ نفر انتخاب شدند. مواد و روشها: پرسشنامه های ویژه جهت افراد مورد مطالعه تنظیم و علاوه بر اطلاعات مورد نیاز جهت تعیین امتیاز وسواسی جبری ییل براون، سن و جنس، سال ورود به دانشگاه، و رشته تحصیلی نیز ثبت گردید. در نهایت نسبت توزیع اختلال وسواسی جبری در زیرگروههای مختلف در جمعیت مورد مطالعه بوسیله نرم افزار ‮‭spss‬ محاسبه و آزمون مربع کای ‮‭x2(‬) مقایسه گردید همچنین میانگین امتیازات افراد زیرگروههای مختلف با آزمون ‮‭T‬ نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار گرفت. نتایج: شیوع اختلال وسواس جبری شدید در جمعیت مورد مطالعه ‮‭۰/۲۵‬ بود. این نسبت برای اختلال خفیف معادل ‮‭۲۴/۴‬ ارزیابی شد. ‮‭۲۷/۷‬ از دختران، ‮‭۱۹/۰۰‬ از پسران اختلال خفیف وسواس جبری داشتند. شیوع اختلالات مزبور در بین دانشجویان پیراپزشکی بیش از دانشجویان پزشکی بود که به لحاظ آماری اختلاف شیوع قابل تئجهی نمی باشد. گرچه میانگین امتیازات دانشجویان پیراپزشکی بطور قابل توجهی بیش از دانشجویان پزشکی است. همچنین میانگین امتیازات دختران (‮‭۷/۴۷‬-+‮‭۱۲/۲۶‬) بیش از پسران ( ‮‭۶/۷۹‬-+‮‭۱۰/۰۳‬) بود ‮‭.)P =0.002(‬ همچنین بین سال ورود به دانشگاه و شیوع اختلالات وسواس جبری واسطه‌ای معنی دار وجود داشت که این ارتباط خطی نبود. بحث: با عنایت به نتایج حاصل از این مطالعه می توان استنباط کرد که شیوع اختلالات خفیف وسواس جبری در بین دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی بندرعباس ( ‮‭۲۴‬) بیش از شیوع منتظر بر پایه مطالعاتی است که در گذشته صورت گرفته است ( ‮‭۰/۵‬ تا ‮‭۵‬). نتیجه مطالعات منصوری نیز حاکی از آن بود که شیوع اختلالات وسواسی جبری تشخیص داده شده رو به فزونی است. مقایسه شیوع اختلالات فوق الذکر در دو جنس دختر و پسر حاکی از آن بود که دختران بیش از پسران مبتلا هستند. گرچه در مورد این مسئله بین نویسندگان اتفاق نظر وجود ندارد. مقایسه شیوع اختلالات فوق در بین دانشجویان رشته های مختلف نشان داد که اختلالات وسواسی در بین دانشجویان پیراپزشکی ( ‮‭۲۶/۹‬) شایع‌تر از دانشجویان پزشکی بوده است که به لحاظ آماری معنی دار نمی باشد ‮‭.)P=0.67(‬ برخی مطالعات سن پایین را به عنوان یک عامل خطر جهت ابتلا به اختلالات وسواسی جبری مطرح کرده‌اند. این مهم در پایین‌تر بودن میانگین سنی دختران مورد مطالعه و همچنین پایین‌تر بودن میانگین سنی دانشجویان پیراپزشکی که اختلالات وسواسی جبری در آنها شایع‌تر از زیر گروه پسران دانشجویان پزشکی تخمین زده شده تجلی می یابد.

Item Type: Thesis (PhD)
Thesis Type: PhD
Keywords: وسواسی- اجباری دانشجویان
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسینی, محمدUNSPECIFIED
Subjects: psYCHIATRICS
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1969

Actions (login required)

View Item View Item