Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1967

[error in script] (2016) بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر مصرف منظم صبحانه در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر جیرفت. پایان نامه مقطع Masters.

[img] Image
1410.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (98kB)

Abstract

زمینه و هدف: صبحانه به عنوان مهمترین وعده عذایی روزانه شناخته شده است و مصرف منظم آن بر سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی افراد موثر است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر صرف منظم صبحانه در دانش آموزان شهر جیرفت بود. مواد و روش ها: در این مطالعه نیمه تجربی روی تعداد ‮‭290‬ نفر از دانش آموزان دوره اول مقطع متوسطه شهر جیرفت که به دو گروه ‮‭145‬ نفری مداخله و شاهد قرار گرفتند و از طریق نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. مداخله آموزشی بر اساس مدل مراحل تغییر انجام گرفت. داده ها قبل و ‮‭3‬ ماه پس از آموزش گردآوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ‮‭SPSS‬ ویرایش ‮‭16‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. و در آنالیز داده ها از آزمون های آماری ویلکاسون، من و بتنی، ضریب همبستگی اسپیرمن و همراه با آزمون‌های توصیفی استفاده گردید. یافته‌ها: میانگین سنی دانش آمزان ‮‭13/74-+387‬ بود. مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای بر مصرف منظم صبحانه موثر بود. به طوری که قبل از مداخله آموزشی در گروه مداخله، ‮‭17‬ درصد از دانش آموزان گزارش کردند که در مرحله عمل و نگهداری هستند. اما پس از مداخله آموزشی ‮‭68/3‬ درصد دانش آموزان در مرحله عمل و نگهداری بودند. به علاوه نتایج نشان از افزایش معنی دار فرآیندهای تغییر از ‮‭71/47-+15/28(‬) به ‮‭86/16-+1/59(‬) خودکار آمدی از ‮‭27/84-+6/94(‬) به ‮‭33/5-+7/84(‬) و موازنه تصمیم‌گیری از ‮‭34/97-+3/49(‬) به ‮‭27/84-+1/24(‬) بود ‮‭.)p>0.001(‬ نتیجه گیری: مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی فرا نظریه ای در دوره سه ماهه، تغییرات نسبتا مناسبی را در مصرف صبحانه دانش آموزان ایجاد. با توجه به کم هزینه بودن و اثر بخشی آموزش تغذیه ای بر اساس الگوی فرا نظریه ای، لزوم تعمیم این گونه برنامه های آموزش ضروری به نظر می رسد.

Item Type: Thesis (Masters)
Thesis Type: Masters
Keywords: واژه های کلیدی: صبحانه، آموزش، الگوی فرا نظریه ای
Supervisor:
Supervisor NameEmail
حسنی, لالهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
آقاملایی, تیمورUNSPECIFIED
Subjects: health education
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Health > Department of Health Education and Health Promotion
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1967

Actions (login required)

View Item View Item