Repository of Research and Investigative Information

Repository of Research and Investigative Information

Hormozgan University of Medical Sciences

Thesis #1937

[error in script] (2016) بررسی نگرش و عوامل مرتبط با مصرف مشروبات الکلی در دانشجویان علوم پزشکی شهر بندرعباس در سال ‮‭1395- 1394‬. پایان نامه مقطع Doctoral.

[img] Image
1409.JPG
Restricted to Repository staff only

Download (104kB)

Abstract

مقدمه: ایران از نظر اعتیاد به الکل در وضعیت مطلوبی نسبت به سایر کشورها قرار دارد؛اما از آنجا که آمار دقیق معتادان الکلی ایران جمع آوری نشده نمی توان به ثابت ماندن این وضعیت مطلوب چندان خوش بین بود. سوء مصرف الکل و مسائل مرتبط با آن جزء مهم ترین دغدغه ها در محیط دانشگاهی است از آنجایی که تحقیقات انجام شده در زمینه نگرش به مصرف الکل در ایران محدود است و بیشتر و بیشتر مطالعات انجام گرفته بر روی مصرف سایر مواد مخدر به غیر از الکل است، در نتیجه، تحقیق حاضر بر آن است تا مواردی که آنها را به سمت مصرف الکل سوق می دهد، مشخص کند. روش کار:ابتدا نمونه مورد نظر ‮‭400(‬نفر) بر اساس حجم جامعه مورد نظر که ‮‭2686‬ نفر بود، انتخاب گردید. سپس پرسشنامه نگرش نسبت به الکل در بین آنها پخش و پس از آن داده ها در بانک اطلاعاتی ثبت و پس از ورود به نرم افزار ‮‭spss‬ با استفاده از آمارهای توصیفی (میانگین،انحراف معیار و درصد) توصیف و برای تحلیل داده ها از آزمون کای اسکور استفاده شد. نتایج: میانگین سنی دانشجویان شرکت کننده در پژوهش ‮‭21/90-+2/28‬ سال بود ‮‭180‬ پاسخ دهنده ( ‮‭45‬) مذکر و ‮‭220‬ نفر ( ‮‭55‬) مؤنث بودند ‮‭226‬ .نفر ‮‭) 56/5(‬ از پاسخ دهندگان نسبت به مصرف الکل نگرش منفی و ‮‭174‬ نفر ( ‮‭) 43/5‬ نگرش مثبت داشته اند. این مطالعه جنسیت مرد، سابقه قبلی مصرف الکل، زمان شروع مصرف الکل، وجود فرد مصرف کننده الکل در خانواده، وجود تعارض در خانواده، رشته پزشکی و سطح درامد بالاتر را در مثبت نمودن نگرش فرد به مصرف الکل مؤثر دانسته است. بحث ونتیجه گیری: همان طور که خانواده می‌تواند نقش حمایت کننده داشته باشد، می‌تواند در نگرش جوانان به مشروبات الکلی تاثیر گذار باشد. تجریه نشان می‌دهد که جوانانی که خارج از نظارت والدین کنترل شوند و به علاوه دلبستگی با والدین ندارند، بیشتر به مواد مخدر و مشروبات الکلی روی می آورند. بنابراین تحکیم خانواده از لحاظ اعتقادی و فرهنگی موجب جلوگیری از بسیاری از آسیب ها است.

Item Type: Thesis (Doctoral)
Thesis Type: Doctoral
Keywords: کلیدواژه ها: نگرش، مصرف مشروبات الکلی، دانشجو
Supervisor:
Supervisor NameEmail
نمازی, شعلهUNSPECIFIED
Advisor:
Advisor NameEmail
زارع, شهرامUNSPECIFIED
Subjects: psychology
clinical psychology
Divisions: Education Vice-Chancellor Department > Faculty of Medicine > Departments of Clinical Sciences > Department of Psychiatric
Depositing User: کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
URI: http://eprints.hums.ac.ir/id/eprint/1937

Actions (login required)

View Item View Item